Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-03-19 15:24 i Östervåla skola F-6 Heby
Beskrivande text
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
En beskrivande text är en text som ger dig information eller fakta. Dessa texter hittar du ofta i din NO-bok men det kan också vara ett papper om information om en friluftsdag, en beskrivning om dagen helt enkelt. Vi kommer att se på texter och ta ut fakta, göra tankekartor med hjälp av nyckelord.

Innehåll

Lgr-11 Del 1 Skolans värdegrund

Lgr-11 Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

       

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

 

 Lgr-11 Del 3 Kursplanens syfte
 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 
 
 
Hur undervisningen kommer att gå till
 
Vad: Du kommer att få göra tankekartor av nyckelord från texter. Vi kommer även att träna på att återberätta muntligt utifrån en tankekarta.  Du kommer att få skriva en faktatext med tydlig struktur. Rubrik, underrubriker, information. Vi kommer att skriva i presens och använda oss av olika fraser när vi skriver. Vi använder oss av ämnesord och ett neutralt och formellt språk.
Hur:  
 • Vi tittar på faktatexter och dess uppbyggnad
 • Verb i presens
 • Språket i en faktatext
 • Skriva egna texter
 • Nyckelord
 • Egna tankekartor

Varför:

Se kunskapskrav

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva beskrivande text med neutralt språk.
 • skrivregler
 • ansvar för din uppgift
 • muntligt framträdande

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Muntligt framträdande
 • Sv  E 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Kan berätta utifrån en tankekarta
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare Har fungerande struktur, Berättar med stöd av tankekarta
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Visar god kunskap om sitt ämne. Har en röd tråd i sitt berättande Använder sin tankekarta som ett stöd
Sammanfattning
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Kan ta ut fakta från text Skriva med egna ord
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp Skriva egenproducerad text där egna tankar finns med på ett vardagligt sätt T
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Ämnesspecifika ord används. God struktur Egna beskrivningar
Skrivregler
 • Sv  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Stor bokstav och punkt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet Styckeindelning. Stavningen stör ej läsförståelsen. Meningsuppbyggnaden är till största del korrekt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Korrekt stavning. Meningsuppbyggnaden är korrekt. God struktur. Verb i presens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: