Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA - för nyanlända

Skapad 2018-03-20 09:13 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Förberedelseklass 1-5
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Eleverna ska utveckla ett enkelt vardagsspråk för att kunna samtala och göra sig förstådda med andra svensktalande personer. Eleverna ska utöka sitt ordförråd och ordförståelse som i sin tur ska leda till bättre kommunikation. Dessutom ska eleverna få en språklig medvetenhet kring enklare grammatik som ska fungera som ett stöd vid uttal, meningsbyggnad och läsförståelse.

Innehåll

Mål för elev

Att utveckla ett fungerande vardagsspråk på svenska.

Grundläggande läs-och skrivinlärning på svenska.

Tillägna sig enkla begrepp inom olika skolämnen.

 

Mål från Lgr 11

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig. förstådd.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Innehåll

Arbetet i klassrummet kommer bestå av att vi arbetar med:

 • alfabet och språkljud
 • ordförråd och ordförståelse
 • lättare meningar och meningsbyggnad
 • uttal
 • strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd när språket inte räcker till.
 • Skriva och läsa enklare texter

Arbetsform

Arbetssätten kommer att vara att:

 • vi arbetar praktiskt och konkret i olika lärmiljöer
 • vi använder oss av mycket kommunikation via samtal och diskussioner
 • vi läser och skriver enligt LTG-metoden
 • vi använder oss av olika spel och annat pedagogiskt material
 • det kommer att vara arbete både i grupp och enskilt
 • vi använder iPad och andra digitala verktyg regelbundet i undervisningen
 • studiehandledare undervisar på modersmålet

Redovisning

Skriftlig och muntlig produktion.

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas genom:

 • observation
 • diagnoser
 • samtal
 • eget producerat material som texter och berättelser

Matriser

SvA
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Ämne
Ämne
Förmågan att

SvA
Nya språket lyfter, lärartext och elevtext

1
2
3
4
Läsa A
Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning .......................... Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Eleven "läser" både på och mellan raderna vid lärarens högläsning ........................... Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver ................................. Jag känner igen en del ord när jag läser.
Eleven känner igen flera bokstäver och har knäckt läskoden ..................... Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler ............................. Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord. ............................. Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden ................................... Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas ....................... Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet ............................... Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, lljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning) ................................. Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Eleven visar förståelse vid egen läsning ............................... Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Eleven läser "mellan raderna" vid egen läsning av elevnära texter .................................... Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen ......................... Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd ................................. Jag kan skriva ord och korta texter.
Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand ................................. Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs ..................................... Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet ........................... Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning .................................. Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse ................................... Jag läser för att lära och uppleva.
Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer .................................. Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Eleven läser "mellan raderna" d.v.s. tolkar och förstår innehållet i berättelser och faktatexter ...................................... Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Eleven skriver berättande text med tydlig handling .................................... Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter ................................... Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor och skriver med egna ord en sammanhängande text ....................................... Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text ............................. Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar ..................................... Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och lläsförståelse ...................................... Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Eleven använder varierade lästekniker beroende på syftet med läsningen ......................................... Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse ........................................ Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Eleven skriver beskrivande och argumenterande text och kan utrycka egna tankar och åsikter ....................................... Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Eleven skriver regelbundet för olika syften och bearbetar sina texter .......................................... Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Eleven skriver längre texter samt använder skiljetecken, anföringstecken och styckeindelning ......................................... Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Eleven skriver regelbundet med olika syften, börjar visa kännedom om texttypiska drag och använder olika typer av stöd i sitt skrivande ............................... Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse ........................................ Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra ......................................... Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Eleven återberättar sammanhängande händelser sagor eller andra berättelser ........................................... Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Eleven berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng .......................................... Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Eleven anpassar sitt berättande till olika situationer och åhörare ................................. Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår .......................................... Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Eleven förklarar på ett begripligt sätt ............................................ Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Eleven ger och tar muntliga instruktioner ........................................... Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Eleven utrycker åsikter, argumenterar och tar intyck av andras argument .................................. Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: