Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Ankan våren 18

Skapad 2018-03-26 08:25 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Personalen på förskolorna i Kristinehamns kommun använder denna mall för att planera arbetsområden i Unikum.
Förskola
Vi kommer att arbeta med målområdena normer och värden, språkutveckling och matematik där vi kommer fokusera mycket på grundfärgerna. Vi pedagoger tycker att det är viktigt att visa empati, respekt för varandra och en vilja att hjälpa andra.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, berätta, uttrycka tankar, samt ställa frågor.
 • utvecklar sin förståelse för färg och form.

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill att barnen ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna föutsättningar och intressen, samt känna tilltro till sin egen förmåga. kunna visa empati, respekt inför varandra och en vilja att hjälpa sina kompisar. Barnen ska också få ett ökat ordförråd och ett mer nyanserat talspråk, samt få en ökad förståelse för att det finns olika färger och vad de heter.

 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Att vara trygg i gruppen och skapa en bra självkänsla, samt vara en bra kompis. När barnen blir större måste de kunna samarbeta och vänta på sin tur. 

Lära sig lekreglerna som turtagning, ömsesidighet och samspel.  


Hur ska det märkas på barnen?

 Att barnen visar hänsyn till varandra samt kunna säga ifrån i olika situationer på förskolan, hjälpa varandra.

 I leken kan det vara att dela med sig när det gäller leksaker och utrymme.

Att barnen visar empati till varandra, exempelvis tröstar kompisen om hen är ledsen, lyssnar om någon säger "stopp" och inte vill delta i leken.

Att det i både lek och rutinsituationer märks att vi arbetar extra med våra grundfärger.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Vi vill att barnen ska få utökat självförtroende och tro på sin egen förmåga,  kunna samspela i sociala miljöer, där turtagning och ömsesidighet är en naturlig del i vardagen. Att barnen lyssnar och är lyhörda på varandras önskemål. Att de själva ska kunna lösa konflikter med stöd av oss pedagoger och på så sätt bli en bra kompis.

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 En trygg barngrupp som kan få ett större inflytande under dagen, då de själva kan ta ansvar för sina egna handlingar.

 

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Vi arbetar efter målen i Lpfö98. Vi följer skolnämndens mål: inom förskolan uppmärksammas speciellt barns språkutveckling och lärandet matematik och no/teknik.

Förskolan Vipan består av fyra avdelningar, två stycken avd 1-3 år samt två stycken 3-5 års avd.  I huset arbetar tolv heltidspedagoger. Vi arbetar reggio emilia inspirerat.  

Vi har nära till skog och natur, samt lekplatser.

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Våra lärmiljöer är ständigt under förändring beroende på barngruppens intresse.

 Vi använder oss av barndokumentationer där barnen får ta foton eller skapa på olika sätt. Deras dokumentationer sätter vi upp på väggarna inne på avdelningen.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Vi ser ett stort intresse hos barnen inom sång, högläsning, rim och ramsor samt skapande.   


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 I vårt arbetslag finns det extra kompetens inom no/teknik, och bild.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Fram till juni 2018.


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)

Vi kommer att dela in barngruppen i mindre grupper, vi kommer att använda oss av både utomhus och inomhusmiljön.


Vilket material?

 Vi kommer att använda oss av det det språkstimulerande materialet "Babblarna". Vi använder oss även av barnlitteratur och flanosagor samt konkreta material. Vi strävar efter att ha fyra olika uttryckssätt då det ger ett mer fördjupat lärande. Vi kommer att låta barnen skapa med olika material och tekniker.


Till vilken kostnad?

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteter? 

På tisdagar delar vi in barngruppen i mindre grupper och har högläsning eller flanosaga. Onsdagar har vi gemensamma aktiviteter med Ugglan. Torsdagar tränar vi på färger genom sång, högläsning, Kims lek och en färgburk som innehåller olika former och färger.  

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Vi kommer att dela in barngruppen i mindre grupper för att höja kvaliteten. Det är också lättare för oss att då uppmärksamma de barn som behöver extra stöd och tydlighet. Alla kan komma till tals och få sin röst hörd, och bli synliggjord. Vi försöker att ge barnen tid och att inte ha för bråttom. Det är viktigt att se lärprocessen detta gäller under hela dagen, då barnen ständigt befinner sig i lärprocesser. Undervisning i förskolan handlar om mötet och dialogen med barnet, när vi fångar upp barnens tankar och utmanar vidare mot våra strävans mål. Återkoppling till vad vi gjort är också en viktig del i den här processen.Det är viktigt att alla pedagoger arbetar åt samma håll och har ett positivt förhållningssätt eftersom det skapar en trygg och strukturerad miljö.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 Utmaningen ligger i att förstå kompisens tankar och funderingar. Bra träning för konflikthantering och det är inget vi bör undvika då konflikter kan vara utvecklande. Men vi som pedagoger får se till att finnas där som hjälp och stöd.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Vi utgår från individens egna intressen och introducerar könsneutralt material. Samt försöker att utmana de barn som ofta söker sig till samma lekmaterial varje dag.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

I den vardagliga/planerade verksamheten där ska läroplansmålen  genomsyra vårt uppdrag.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Genom vår verksamhetsplan som vi arbetar med en gång i månaden. Samt via vår kvalitetsredovisning.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 

Vi sätter upp dokumentation på väggen som synliggör det arbete vi håller på med, månadsbrev, dialog i hallen, föräldramöte, utvecklingssamtal, samt föräldraråd två gånger per läsår. Genom unikum kan de också även ta del av verksamhetens planering där kan även brukarna gå ut och skriva egna kommentarer. Detta tror vi kommer göra brukarna mer delaktiga och aktiva i både planering och utvärdering.  


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 Att barnen visar glädje, berättar hemma vad vi gjort eller ska göra på förskolan och de utvecklas och skapar intressen inom de målområden som vi arbetar med, normer och värden, matematik, no-teknik, och språkutveckling.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 Genom att samtala med barnen om det vi arbetar med och att de är lyhörda för det som barnen berättar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: