Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Planet Earth 17/18

Skapad 2018-03-26 09:40 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete för åk F-3
Grundskola F – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi lär oss mycket om vårt spännande jordklot med fokus på geografi.

Innehåll

Undervisning

Temaperioden sträcker sig mellan veckorna 12-22 och vi arbetar åldersblandat i åk F-3 vid ca två pass/vecka. 

På upptakten tittar vi på en film om jorden som inspiration. Filmens fyra områden ligger som grund till vårt fortsatta arbete under den första delen av temaperioden:

 • Jordglob och karta
 • Jordens klimatzoner samt jordens krafter och naturkatastrofer
 • Människor, kulturer och livsmiljöer
 • Landskapstyper samt vatten- och landformer

Veckorna innan redovisning fokuserar vi på fördjupning inom någon eller några av ovanstående områden. 

OBS! De läroplansmål i ämnet bild nedan, gäller F-klass-åk 2 och eleverna arbetar med att utforma tittskåp med en egen vald naturtyp/landskap. 

 

 Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som t ex jordglob, jordklot, världsdelar, länder, städer, landskapsformer, befolkning och klimatzoner (begreppslig förmåga)
 • lyssna och ta till dig fakta om jordklotet genom föreläsningar, böcker, filmer och via internet. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara hur jordklotet ser ut. T ex hav, världsdelar, kontinenter och länder (analysförmåga)
 • delta i samtal, berätta, ställa frågor och diskutera kring t ex var olika världsdelar och länder finns på jordklotet. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig, planera och delta i temaredovisningen (metakognitiv förmåga)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: