Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 procent V. 12 - 17

Skapad 2018-03-26 20:24 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 Matematik
I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar med bråk och procent.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: Bråk och procent ska du kunna: 

 • skriva bråk i bråkform, decimalform och procentform.
 • använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem.
 • reflektera över jämförbarheten mellan andelar
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats
 • beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor
 • göra procentuella jämförelser

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.

Vecka 12
Procent och beräkna andelen i procent (Grön del sid. 174 - 175 eller Blå del sid. 188 - 189).

Vecka 13
Beräkningar av förändring i procent och beräkna delen samt förändringsfaktorn. 
(Grön del sid. 176 - 179 eller Blå del sid. 190 - 193)

Vecka 14

PÅSKLOV

Vecka 15

Beräkningar med förändringsfaktorn även då förändringar är större än 100%
(Grön del sid. 180 - 183 eller Blå del sid. 194)

Vecka 16

Diagnos

Repetition av beräkningar med procent.

Utmaning: Röda sidor 196 - 202 och Svarta sidor 204 - 205.

Alternativ: Jobba med arbetsblad

Vecka 17

Repetition av beräkningar med procent.

Utmaning: Röda sidor 196 - 202 och Svarta sidor 204 - 205.

Alternativ: Jobba med arbetsblad

PROV

 

Filmer och övningar på nätet:

Procent - hundradel

Andelen, delen och det hela

Räkna med procent

Ränta

 

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av procent

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Procent
Se kommentar
Har viss insikt i procent. Har svårigheter med omvandlingar av bråkform -decimalform - procent. Hanterar enkla procentuträkningar.
Hanterar oftast med säkerhet omvandlingar av bråkform - decimalform - procent. Hanterar oftast medelsvåra procentuträkningar.
Hanterar nästan alltid med säkerhet omvandlingar av bråkform - decimalform - procent. Hanterar nästan alltid procentuträkningar och väljer oftast lämplig metod. Kan oftast föra ett djupare resonemang kring procentbegreppet och dess betydelse.
Är säker på de olika valen av strategier för att omvandla korrekt kring bråkform - decimalform - procent. Hanterar procentuträkningar och väljer lämplig metod. Kan föra ett djupare resonemang kring procentbegreppet och dess betydelse.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Redovisning och matematiskt språk
Se kommentar
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: