👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent vt18_åk7

Skapad 2018-03-27 08:51 i Friskolan Asken Grundskolor
Ett arbetsområde om tal i bråk- och procentform.
Grundskola 7 Matematik
Du kommer i det här kapitlet att få lära dig mer om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Skolans övergripande mål är att varje elev ska inhämta och utveckla sådana kunskaper att det står redo för livet efter skolan samt för vidare studier. Läroplanen innehåller flera kunskapsmål, i detta arbetsområde arbetar vi främst med följande mål:

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

Vi kommer under hela arbetsområdet arbeta med att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värderar valda strategier och metoder (problemlösningsförmåga)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begreppsförmåga)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (procedurförmåga)
 • föra och följa matematiska resonemang, (resonemangsförmåga)
 • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera, samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommuikationsförmåga)

Undervisning

Vi kommer att arbeta med momenten:

BRÅK

1 Tal i bråkform

2 Jämföra bråk

3 Förlänga och förkorta bråk

4 Addition och subtraktion av bråk

5 Beräkna delen och andelen.

PROCENT

6 Andelen i procentform

7 Beräkna andelen vid förändring

8 Beräkna delen med huvudräkning

9 Beräkna delen

10 Beräkna det hela, 100%

Matematiklektionerna omfattar 

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms i vilken grad:

 • du kan räkna med tal i bråkform med addition, subtraktion, förlängning och förkortning.
 • du kan räkna med tal i procentform 
 • du kan räkna procentförändring av andelen samt delen

Du kommer få tillfälle att redovisa dina förmågor både i grupp, muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
kapitel Bråk, åk 7_år2018

E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl du använder samband och generaliseringar. Din val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
tillfredsställande
god
mycket god
Begrepp (B)
I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
ganska bra förståelse
god förståelse
mycket god förståelse
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
tillfredsställande
goda
du är trygg i dina beräkningar
Resonemang (R)
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
tillfredställande
ganska utvecklade
djupa, rätta resonemang
Kommunikation (K)
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
du redovisar dina beräkningar
du är strukturerad och redovisar dina beräkningar så att man förstår dina tankar.
du använder mycket gott matematiskt språk när du redovisar dina beräkningar/tankar.

Ma
kapitel Procent, åk 7_år2018

E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl du använder samband och generaliseringar. Din val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
tillfredsställande
god
mycket god
Begrepp (B)
I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
ganska bra förståelse
god förståelse
mycket god förståelse
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
tillfredsställande
goda
du är trygg i dina beräkningar
Resonemang (R)
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
tillfredställande
ganska utvecklade
djupa, rätta resonemang
Kommunikation (K)
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
du redovisar dina beräkningar
du är strukturerad och redovisar dina beräkningar så att man förstår dina tankar.
du använder mycket gott matematiskt språk när du redovisar dina beräkningar/tankar.