Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Digitala verktyg/programmering

Skapad 2018-03-27 13:54 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning kring digitala verktyg, problemlösning, datalogiskt tänkande, kommunikation och programmering

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Syftet är att ta tillvara på barnens intresse för digitala verktyg och lära barnen tänka kreativt. Vi vill även ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital verktyg i olika sammanhang. 

 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen får möjlighet att stimuleras och utmanas i att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande. Utifrån barnens perspektiv och erfarenhetsvärld kommer vi att uppleva, prova och utforska genom att arbeta med:

-programmering (analog och digital), Bee-Boot, olika pedagogiska appar 
-green screen
-kuben 

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärdierar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Under undervisningarna delas barnen in i mindre grupper. 
 
Vi utgår från barnens nivå, intressen och erfarenhetsvärld att iaktta, kommunicera och söka kunskaper. Genom att använda digitala verktyg i lärmiljön på ett kreativt sätt bidrar vi till ett mångsidigt lärande. Tillsammans med barnen kommer vi att erfara programmering och implementera det i olika sammanhang. Vi uppmärksammar barnen på teknik i vardagen. Vi plockar programmering i det vi ser och gör och konkretiserar det abstrakta. Vi börjar arbeta analog programmering i form av dans och dansrörelser och skapar möjlighet för barnen att prova sig fram. Barnen kommer att arbeta med kroppen, prova Bee-Boot (ett litet robot-bi som man kan programmera på ett enkelt sätt) ,samt våra fokusområde och olika pedagogiska appar där de kan öva upp sitt logiskt tänkande på olika sätt. Vi utforskar olika begrepp, ställer frågor samt reflekterar tillsammans.
 
 
 
 
 
 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: