Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtats slag

Skapad 2018-04-03 11:28 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Hjärtats slag - projekt (kroppsideal)
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska Biologi Religionskunskap Matematik Idrott och hälsa Geografi

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Du kommer att få utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökning och utveckla din kunskap om människans biologiska samband i hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av t.ex. sömn, kost, motion och sociala relationer.
 • Du kommer att få utveckla dina kunskaper i att använda dina erfarenheter i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa som är kopplat till människas sexualitet, identitet, jämställhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att analysera matematiska begrepp och samband mellan dem. Du kommer att få arbeta med tabeller, diagram och grafer, hur de kan tolkas och användas.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att föra och följa matematiska resonemang genom enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang genom att delta i t.ex. styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mentalträning, komplexa rörelser i lekar och spel.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Genom att utveckla din förståelse för individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter och hur dessa påverkar olika faktorer som t.ex. kön, kroppsideal och samhället i övrigt.
 • Du kommer att få utveckla din kunskap i att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap genom att studera bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och makt samt massmedias och sociala mediers roll i samhällsorienterande bilder, där du tar avstamp i egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att skapa bilder genom digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt olika material genom att lära dig om olika former av kombinationer av bild, ljud och text och hur dessa presenteras på bästa sätt.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att utforska och analysera samspelet mellan människan och samhället som berör fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället som t.ex. integration, segregation, människans sexualitet, identitet, jämställhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att reflektera över livsfrågor och etiska frågor, samt om din egen och andras identitet genom att studera samband mellan samhället och religioner i olika tider och platser.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar genom att studera konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen t.ex. frågor som rör religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställhet.
 •  Du kommer att få utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv som berör mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällsstrukturer. Samt utveckla din förmåga att urskilja möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.
 •  Du kommer att få utveckla din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv i frågor som t.ex. rör ungdomars identitet, livsstil och välbefinnande utifrån t.ex. socioekonomiska bakgrund, kön eller sexualitet.
 • Du kommer att få utveckla din förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser utifrån de mänskliga rättigheterna, barnens rättigheter och barnkonventionen och hur dessa kränks i olika delar av världen.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Genomföra systematiska undersökningar där du kommer att få rita grafer och diagram på din puls i vila och ansträngning, sömn och kost, samt testa att ta ett blodtryck och studera vad som sker när man dricker kaffe alternativt energidryck.
 • Yogaövningar med specialpedagog.
 • Delta i solhälsningen, som är en massageform, varje måndag och fredag, på Veronikas lektioner, som start och slut av veckan.
 • Mindfullness med Veronika
 • Få kunskap om olika former av fysisk aktivitet som du sedan ska planera att praktiskt genomföra innan sommaren. Samt få kunskap i hur olika personer, kön osv. påverkas av dessa aktiviteter.
 • Kunskap om blodtryck och puls genom korta filmer, genomgångar med skolsyster och diskussion.
 • Studera och diskutera bilder och ideal av människor från olika tidsepoker och kulturer. Socioekonomiska aspekter samt geografiska.
 • Studera och diskutera bilder och ideal från reklam och socialmedier.
 • Lära dig i att vara källkritisk
 • Lära om geografiskt utsatta områden.
 • Klädkoder från olika länder
 • Diskutera om hälsa/ohälsa inom idrotten kopplat till dopning och fusk. Studera filmer angående detta.
 • Lära sig om skillnaden på hälsa och kroppsideal. Samt omgivningens reaktioner på detta.
 • Lära om traditionell klädsel, manligt och kvinnligt, könsstympning och barnäktenskap inom kulturer och religioner. Reflektera om att vara eller icke vara, samt förtryck av olika slag.
 • Få lära dig om plastikkirurgins framfart. Och är det verkligen ett val?
 • Utveckla dina kunskaper i programmet PowerPoint. T.ex. hur man spelar in sin röst samt hur man arbetar med olika kombinationer.
 • Lära dig hur man dokumenterar på ett enkelt sätt genom Google DOCs.
 • Lära dig om mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

Du kan samla in och sortera upp olika mätvärden med avsikt att sammanställa i ett diagram

·       Du kan avläsa och tolka information i tabeller och olika typer av diagram

·       Du kan konstruera linjediagram, stolpdiagram samt stapeldiagram

·       Du kan resonera och redovisa dina tankar kring tabeller och diagram

·       Du kan delta efter bästa förmåga på de fysiska aktiviteterna som gäller Yoga, Solhälsningen samt Mindfulless.

·       Du kan planera en fysisk aktivitet efter mottagaren, samt genomföra denna på bästa sätt.

·       Du kan på ett enkelt sätt förklara hur ett blodtryck tas och förklara vad det är. Du kan även ge exempel på sjukdomstillstånd som hänger ihop med blodtrycket.

·       Du kan diskutera bilder och ideal av människor från olika kulturer, tidsepoker, socioekonomiska och geografiska områden.

·       Du kan studera och diskutera bilder från reklam och sociala medier och framföra dina åsikter.

·       Din förmåga att vara källkritisk

·       Du kan förklara för mig var majoriteten av de utsatta geografiska områdena ligger och varför de ligger där.

·       Du kan redovisa några klädkoder från olika länder och vad som skiljer dem åt och varför.

·       Du kan diskutera och framföra din åsikt om hälsa och ohälsa inom idrotten. T.ex. doping och fusk.

·       Du kan förklara skillnaden mellan hälsa och kroppsideal samt ge exempel.

·       Du kan diskutera och framföra din åsikt om manligt och kvinnligt, könsstympning och barnäktenskap kopplat till kroppsideal.

·       Du kan diskutera och framföra din åsikt om olika sorter av förtryck.

·       Du kan framföra din åsikt angående plastikkirurgin och hur detta är ett val eller inte.

·       Du har utvecklat dina kunskaper i programmet Powerpoint genom att redovisa detta område genom detta program.

·       Du kan på ett enkelt sätt dokumentera samt redovisa dina kunskaper genom Google DOCs.

·       Du kan paragrafer ur de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Hälsodagbok - hjärtats slag

 • Semenya i ny storm – flyr svenskmötet

 • Kollage -Medias framställning av skönhetsideal

 • Hjärtats slag - slutuppgift

 • skönhetsideal genom tiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: