Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-04-04 10:42 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi Svenska Kemi Fysik
Hur kan du påverka andra människors användande av plast?

Innehåll

Arbetets innehåll

Ni kommer under våren att arbeta med hållbar utveckling med inriktning mot plast. Ni har möjlighet att arbeta enskilt, två och två eller i grupp om tre. Varje grupp kommer att vara självgående och ha ett eget arbetsområde.

Frågeställningen är: Hur kan jag påverka andra människors användande av plast?

I uppgiften ingår att genom ett projekt försöka förändra andra människors användande av plast i samhället. Ta reda på hur situationen ser ut idag och vad som behöver förändras. Ni skall också skriva en debattartikel där ni tar ställning och där ni skall argumentera för ert ställningstagande utifrån naturvetenskapliga argument. 

Redovisning

 • Ni skall enskilt lämna in en loggbok som visar på vad ni arbetat med på varje lektion (No)
 • Det skall finnas en planering som visar ert upplägg för hela projektet (No)
 • Ni skall muntligt redovisa ert arbete (No)
 • Ni skall skriva en debattartikel till en tidning (No + Sv)
 • Ni ska göra ett resonemang om informationen du använt och källornas trovärdighet och relevans (No + Sv)

Mål för arbetet

Fysik - Kemi - Biologi

Centrala innehållet

Kemi

 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

 

Fysik, Kemi och Biologi

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, biologi och Fysik.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik, kemi och Biologi
 •  Människans påverkan på naturen och användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vd det innebär för hållbar utveckling. Möjligheter att som konsu­ment och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 

Svenska

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna uttrycka åsikter och argument i en debattartikel med syfte att minska användningen av plast.

Du ska visa att du kan skriva med en tydlig röd tråd, d v s en tydlig struktur, med styckeindelning och där styckena binds ihop och följer på varandra på ett naturligt sätt.

Syfte:

 • Du vill få andra att tycka som du.
 • Du vill övertyga andra.
 • Du vill påverka.
 • Du vill nå ut med ett budskap.

Du ska alltså presentera en åsikt.
Du ska övertyga läsarna och få dem att reagera och/eller agera. Till din hjälp har du argument och fakta.
Till din hjälp har du kanske också personliga erfarenheter.
Du skriver också motargument som du bemöter.

 

CHECKLISTA:

 • Texten har en rubrik
 • Texten har en inledning. I inledningen förklarar du för läsaren vad det handlar om. Du har också med en kort bakgrund t ex om varför detta ämne är viktigt eller på vilket sätt det är aktuellt 
 • Din åsikt framgår tydligt
 • Du anger ca tre argument som stödjer din åsikt.
 • Du har med relevant fakta som stöd till dina argument.
 • Du anger minst ett motargument som du bemöter. Övertyga läsaren om att dina argument är starkare.
 • Du anger källorna
 • Ditt innehåll är sakligt och du använder ett formellt och korrekt språk

 

Bedömning

Detta kommer jag bedöma i svenska:

 • hur väl du förmår att förmedla din åsikt, genom att texten har en röd tråd, genomtänkt struktur och relevanta argument som stöds av fakta
 • att du är medveten om vad debattartikel är 
 • hur väl du klarar av att skriva en debattartikel
 • hur väl texten är anpassad till syftet, mottagaren och sammanhanget

Uppgifter

 • Källkritik

 • Debattartikel- bearbetad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Fy Sv Bi Ke
Hållbar utveckling

Rubrik 1

E
C
A
Diskussion Biologi, Kemi och Fysik
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, energi, Teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet energi, Teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet energi, Teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kemiska processer Kemi
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp
Innehåll Debattartikel Svenska
 • Sv
 • Sv  A 9
Din tankegång framgår och du för fram åsikt och argument på ett enkelt sätt för att försöka påverka människors användning av plast.
Din tankegång framgår tydligt när du försöker påverka människors användning av plast. Du för fram åsikt och argument på ett utvecklat sätt, med olika underbyggda argument.
Din tankegång framgår tydligt när du försöker påverka människors användning av plast. Du för fram åsikt och argument på ett välutvecklat och nyanserat sätt, med olika väl underbyggda argument. Dina ställningstaganden är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Struktur på texten Svenska
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig med en i huvudsak fungerande meningsbyggnad.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur och meningsbyggnad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur och varierad meningsbyggnad..
Språk och stil Svenska
Språket passar i huvudsak i en debattartikel i en dagstidning. Det finns en viss variation i ordval. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer (t ex stavning, sammansatta ord, styckeindelning).
Språket passar i relativt väl i en debattartikel i en dagstidning. Ordvalet är varierat. Du följer relativt väl skriftspråkets normer (t ex stavning, sammansatta ord, styckeindelning).
Språket passar väl i en debattartikel i en dagstidning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Du följer väl skriftspråkets normer (t ex stavning, sammansatta ord, styckeindelning).

Källor

E
C
A
Använda källor Biologi, fysik, kemi, svenska
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i debattartikeln. Eleven gör försök till källhänvisning.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i debattartikeln. Eleven gör källhänvisning på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett väl fungerande sätt i debattartikeln. Eleven gör korrekt källhänvisning.
Källkritik Biologi, fysik, kemi, svenska
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: