👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Medeltiden åk 5

Skapad 2018-04-09 16:31 i Nåntunaskolan Uppsala
Arbete med Medeltiden under höstterminen 2016
Grundskola 5 Historia

Innehåll

Arbetsområdets namn

Medeltiden

Medeltiden i Sverige varade i ca. 500 år. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer att få bekanta dig med vilka händelser som inträffade poch hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag.

Övergripade mål och läroplanens syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paraleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltid och nutid.

Konkretiserade mål för eleverna

När du arbetat med medeltiden ska du kunna:

  • De fyra samhällsgrupperna, vilka de var och hur de levde.
  • Hur Sverige såg ut på medeltiden.
  • Kyrkans/klostrens roll under medeltiden.
  • En överblick över medeltidens världsbild.
  • Digerdöden
  • Städer under medeltiden
  • Hur Sverige styrdes under medeltiden.
  • Den nordiska unionen

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

  • Lärarledd undervisning, genomgångar.
  • Film
  • Läroböcker och instuderingsfrågor
  • Gruppdiskussioner
  • Grupparbete
  • Skriva individuella faktatexter

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Vi kommer att bedöma ditt arbete vid grupparbetet, dina skrivna texter och hur du muntligt visar dina kunskaper under lektionstid. Arbetet avslutas med ett prov på medeltiden. Vi kommer under arbetets gång bedöma din förmåga att:

  • Förklara hur människor levde under medeltiden.
  • Beskriva likheter och skillnader mellan hur människor levde under medeltiden och i nutid.
  • Skriva en faktatext med tydligt innehåll och relevant fakta.
  • Kunna förstå och förklara olika ord och begrepp.

Bedömning och ev. matriser


Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi
  • Centralt innehåll
  • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
    Hi  4-6
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
    Hi  4-6
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
    Hi  4-6
  • De nordiska staternas bildande.
    Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
    Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
    Hi  4-6
  • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
    Hi  4-6
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  4-6
  • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
    Hi  4-6
  • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
    Hi  4-6
  • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
    Hi  4-6
  • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
    Hi  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
    Hi  E 6
  • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
    Hi  E 6
  • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
    Hi  E 6

Matriser

Hi
Matris medeltiden

FAKTATEXT - INNEHÅLL OCH KÄLLOR

Faktaurval och...
Du har valt korta fakta om olika saker som inte är tillräcklig eller helt korrekt och...
Ditt faktaurval visar att du haft svårt att välja bort den information som inte är så viktigt och...
Ditt faktaurval visar att du oftast väljer den information som är viktigast och...
Ditt faktaurval visar att du vet vad som är viktig information Du redovisar fakta och förklaringar på ett ingående och detaljerat vis och...
...presentation
...texten består av en uppräkning av dessa. .
...beskrivningar eller förklaringar saknas.
...texten hänger ihop men innehåller få förklaringar eller beskrivningar
....du väver ihop fakta, beskrivningar och förklaringar på ett naturligt sätt i din text
Visad förståelse
Egna formuleringar
Skriver av / kopierar innehållet i källorna utan egna formuleringar.
Skriver av / kopierar innehållet till stor del Skriver ofta av eller omformulerar källor.
Skriver till största delen med egna ord, avskrifter eller omformuleringar förekommer. Texten avspeglar elevens egen förståelse, men källorna styr stukturen.
Skriver med egna formuleringar. Texten avspeglar till alla delar elevens egen förståelse.
Ord/begrepp
t.ex. Medeltiden, kronologi, likheter - skillnader, Heliga Birgitta
Du använder få eller inga ord/begrepp som hör ihop med medeltiden
Du använder ord/begrepp som hör ihop med medeltiden men inte alltid på ett korrekt sätt
Du använder ord/begrepp som hör ihop med medeltiden på ett sätt som visar du förstår dem
Du använder och förklarar även mer speciella/ovanliga ord/begrepp, som hör ihop med medeltiden på ett sätt som visar att du förstår dem
Nutid-dåtid
Förmågan att jämföra, se likheter och skillnader samt dra slutsatser mellan nutid och dåtid
Du har gjort enstaka jämförelser.
Du har gjort flera jämförelser
.Du har gjort jämförelser och visar på likheter och skillnader.
Du har gjort jämförelser, visat likheter och skillnader och dragit egna slutsatser.