Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter åk 4-6

Skapad 2018-04-10 09:58 i Sundbornsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Svenska
En text kan se ut på många olika sätt. Det kan vara en saga,en faktatext,ett brev eller en instruktion t.ex Du kan säkert komma på många fler olika texttyper. Tillsammans ska vi träna och bli bra på att skriva. Det är bara att vässa pennan och börja....

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* Formulera dig i tal och skrift
* Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
* Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretisering av mål


Efter arbetsområdet ska du känna till hur man skriver
* beskrivande,
* argumenterande,
* instruerande
* berättande
* återgivande
* förklarande
texter
* Kunna anpassa ditt språk till olika syften, mottagare och sammanhang
* Veta hur man planerar och organiserar skrivande
* Kunna ge respons på andras texter
* Kunna utveckla dina egna texter efter respons från andra
* Kunna använda grundläggande skrivregler såsom punkt,stor bokstav,talstreck och styckeindelning
* Använda en tydlig handstil


Arbetssätt

Vi ska arbeta metodiskt med olika typer av texter och gemensamt träna på hur man skriver dessa.
Vi ska ska träna på att producera egna texter av olika typer genom att följa en skrivplanering.
Vi ska ge respons på varandras texter på olika sätt.
Vi ska träna på att förbättra våra texter efter responsen.


Bedömning


Dina texter kommer att bedömas utifrån
* innehåll,
* struktur,
* språklig variation,
* stavning och läsbarhet
* språkriktighet och hur du använder skiljetecken
Du kommer också att bedömas i
* Hur du ger respons på kamraternas texter i form av konkreta förslag och uppmuntringar
* Hur du utvecklar dina egna texter efter respons från andra

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
STRUKTUR
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
-definition
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
-förklaring
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det får mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg.
-sammanfattning
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar vissa delar av texten.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
-textbindning
Försöker förklara och använder enstaka sambandsord för orsak/verkan.
Använder med större säkerhet enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandsord för orsak/verkan.
-meningskonstruktion
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
-ordval
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.

Sv
Bedömningsmatris för argumenterande text:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll I
Begripligt innehåll: Den egna tankegången framgår
Relativt tydligt innehåll: Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd.
Tydligt innehåll: Den egna tankegången framgår och utvecklas.
Innehåll II
Begripligt innehåll: En tes presenteras med något argument.
Relativt tydligt innehåll: En tes presenteras med fler argument.
Tydligt innehåll: Tesen är tydlig, underbyggs med argument och eventuella motargument.
Struktur I
I huvudsak fungerande struktur: Uppbyggnaden går att följa.
Relativt väl fungerande struktur: Uppbyggnaden är tydlig.
Väl fungerande struktur. Uppbyggnaden lyfter texten.
Struktur II
I huvudsak fungerande struktur: Enklare textbindning används.
Relativt väl fungerande struktur: varierande textbindning.
Väl fungerande struktur. väl utnyttjande textbindning som skapar flöde.
Språk
Viss språkligvariation: ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation: ordvalet är relativt varierat.
God språklig variation: Ordvalet är passande och höjer kvaliteten.

Sv
Bedömningsmatris svenska faktatext åk 4-6

E
C
A
Läsa
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skriva
innehåll och struktur
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
stavning
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
meningsbyggnad
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Bilder
förstärka textens budskap
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för att förstärka texters budskap.

Sv
Berättande text

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språklig variation och innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Gestaltande beskrivningar och handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Koppling text-illustration.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: