Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-04-10 11:24 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbete om Medeltiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap Samhällskunskap Svenska
Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år (mellan åren 1050-1523), och det var först nu som Sverige kom till. En ledare/kung och gemensamma lagar för alla som levde i Sverige. Tidigare hade landet uppdelat i små områden där alla hade sina egna lagar Under den här tiden hände det mycket både inom kyrkan, handel och jordbruk. Nya uppfinningar, t.ex. boktryckarkonsten togs i bruk och sjöfarten ökade. De allra flesta människor var bönder och levde på självhushållning. Så småningom växte städer upp och nya yrkesgrupper kom till. Medeltiden varade fram till 1523, då Gustav I (Gustav Vasa) tog makten i Sverige.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om olika historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Genom undervisningen i ämnet historia (Medeltiden) ska elverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 •  
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Bearbeta sina texter

 

 

Centralt innehåll

 •  Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom medeltidens handelssystem .
 • några av de europeiska upptäcksresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor får barn, kvinnor och män.
 • De nordiska sternas bildande
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa föränddringar för olika människor och grupper.

Konkretisering av arbetsområdet

 • Du ska kunna formulera dig om hur det var att leva på Medeltiden.
 • hur man bodde (husen)
 • klädde sig
 • arbetade
 • handel
 • redskap
 • de fyra stånden
 • kvinnornas, männens och barnens villkor
 • kyrkan och klostrens betydelse
 • Kungen, adeln och undersåtarna
 • viktiga historiska händelser
 • några kända personer
 • Du ska kunna formulera dig i löpande text både skönlitterär och fakta.
 • Läsa olika texter och diskutera dig fram och svara både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp

 

 • Viktiga begrepp
 • medeltiden, de 4 stånden, kungar, kloster, kristendom

Arbetssätt

 • Vi kommer att gå igenom målen muntligt och skriftligt innan arbetsområdet börjar.
 • Filmer och upplästa texter
 • Att på egen hand läsa texter
 • Läsa, diskutera och svara på frågor både enskilt och i grupp.
 •  

Bedömning

 • Uppgifter, prov, löpande formativ bedömning

Redovisning

 • Du kommer att redovisa ditt arbete fortlöpande
 • Skriftlig prov
 • muntliga redovisningar
 • Aktivt deltagande i diskussioner/samtal

Tid

Vårterminen 2018, mellan v..15 och v.21

Matriser

Hi Re Sv Sh

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: