Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Myran HT 2017 - VT 2018

Skapad 2018-04-12 14:11 i Rödklövergatans förskola Ale
Babblarna och tecken som stöd
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat bondgårdsdjur.

Innehåll

 

 

  Barngruppen:

 

Vi ska ha 15 stycken barn i barngruppen, mellan 1–3 år. Hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Vid inskolningar fokuserar vi mer på att skapa en trygg barngrupp

 

 

 

Mål:

 

Att barnen tillägnar sig det svenska språket och stimulerar barnens ljud perception, tex när vi ljudar djurens namn och läte. Ett mål är att barnens ska få se djuren i deras naturliga miljö. Vi använder oss utav TAKK och bilder som stöd.

 

 

 

Genomförande:

 

Vi tar tillvara på barnens inflytande och planerar verksamheten utifrån barnens intresse genom att vi iakttar och observerar barnen. Vi använder oss av innerummet, uterummet och våra närområden.

 

När vi plockade fram bondgårdsdjuren i lekhallen märkte vi att barnen inte kunde namnen på de olika djuren. Barnen visade intresse av djurens namn och läte bl.a. samt musik och rörelse.

 

Med temat bondgårdsdjur vill vi på ett roligt och lustfyllt sätt få med olika delar från läroplanen. Vi använder oss av kanonen i lekhallen till att lyssna/titta på sagor, rim och ramsor, film samt musik som ger upphov till rörelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkutveckling

 

På Rödklövergatansförskola har vi valt att lägga stort fokus på barns språkutveckling. Vi har därför valt att använda oss av bondgårdsdjur för att på ett roligt och lustfyllt sätt förstärka de yngre barnens språk. Vi arbetar även med tecken som stöd.

 

Genomförande:

Sagostunder med hjälp av flanosaga, sagopåsar, böcker och kanonen. Tecken som stöd finns med i vardagen, i samlingen och i matramsorna. 

 

 

 

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, Lpfö98 Rev. 2016

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, Lpfö98 Rev. 2016

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, Lpfö98 Rev. 2016

    

 

Matematik

Planerad matematik, i vårt vardagliga arbete och i leken.

 

 Genomförande:

I vår samling presenterar vi de olika djuren. Vi räknar antal och hur många barn och pedagoger vi är. Vi sorterar efter form och färg. Vi delar frukt. Vi använder oss av matematik vid av och påklädning, t.ex. en sko, två skor. I leken lär barnen sig att vänta på sin tur, sortera och räkna leksaker, t.ex. en docka två nallar.

 

 

 

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, Lpfö98 Rev. 2016

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, Lpfö98 Rev. 2016

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Lpfö98 Rev. 2016

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, Lpfö98 Rev. 2016

 

 

 

Naturkunskap / Teknik

 

Vi tar tillvara på vår utemiljö/närmiljö.

 

 Genomförande:

I naturen där vi kommer att undersöka olika material från naturen i olika aktiviteter och i den fria leken. Vi kommer även att använda oss av olika material när vi skapar, t.ex. kulmålning. Ta till vara på årstidsväxlingarna i naturen/gården tex färga snön med vattenfärg, diskmedel i vattenpölar vid regn, se i skogen när vitsipporna kommer fram och smådjuren vaknar. Vi besöker en del bondgårdsdjur i deras naturliga miljö i vårt närområde.

 

 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, Lpfö98 Rev. 2016

 

Skapande

 

Djuren och årstider kommer att vara i fokus på de planerade skapande aktiviteterna, T.ex. när vi skapar de olika djuren. Vi kommer även att skapa av naturmaterial. Barnen skapar även själva i vardagen i leken med Tex att bygga med duplo, baka med play-do, rita/måla.

 

 Genomförande:

 

Vi kommer ha några planerande skapande aktiviteter utifrån bondgårdsdjuren och årstiderna.

 

 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, Lpfö98 Rev. 2016

 

 

 

Rörelse

 

Rörelse i lek, i vardagen, utomhus på gården och promenader runtom i närmiljön.

 

 Genomförande:

 

Barnen rör sig mycket i sin fria lek, t.ex. dans till musik, klättring upp och ner från trappan till rutschkanan m.m. Vi har rörelsesånger i vår samling och vi låter barnen gå själva under promenader så mycket som möjligt. 

 

 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, Lpfö98 Rev. 2016

 

Värdegrund

 

Alla är lika mycket värda trotts våra olikheter.

 

 Genomförande:

 

Vi samtalar med barnen om känslor i det vardagliga och i samlingar. Hur man är en bra kompis och att vi respekterar varandra. Barnen får uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna göra egna val, och utveckla sin sociala kompetens. Även träna på att lyssna på varandra och förstå allas lika värde. Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke, uppskattning och respekt. I det dagliga arbetet har vi ett förhållningssätt där alla blir sedda, respekterade och uppmuntrade samt får möjlighet att ta ansvar och fatta egna beslut.

 

 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, Lpfö98 Rev. 2016

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, Lpfö98 Rev. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPFÖLJNING

Vi tittar på bilder och filmer på kanonen tillsammans med barnen och reflekterar över arbetet och pratar om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumenterar i barnens lärlogg! Påbörjar pedagogisk dokumentation för att analysera och titta på vårt arbetssätt.

UTVÄRDERING

 

ANALYSUTVECKLING

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: