Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design 9D vt 18 (ver 2)

Skapad 2018-04-17 22:38 i Torpskolan Lerum
Målet i denna uppgift är att du blir medveten om vad design är, att du vet hur man själv gör enkla ritningar, samt få insikt i vad som krävs för att bygga en liten modell (prototyp) av en egen produktidé. Du ska även göra en presentation med skisser och säljande text samt en beskrivning av materialen.
Grundskola 9 Kemi Bild Teknik

Design= Desi´gno = avbilda, framställa. Formge, gestalta hantverkligt eller industriellt framställda produkter.I dagligt tal använder vi ordet design när vi talar om kläder, bilar eller vackra föremål till hemmet. Men design har en mycket bredare betydelse, nämligen utformning, av människan skapade föremål.

Innehåll

Design förklaring

 

Viss design kan vara nästintill livsnödvändig, som att bygga bussar och bilar. Men design kan också vara totalt onödig och överflödig. Att fundera på vad design är och hur det påverkar oss gör att vi blir mer medvetna om oss själva och vilka val vi gör. Det angår oss alla, design speglar samhällets politiska, ekonomiska

-och kulturella strömningar och värderingar. Design och arkitektur finns överallt. Nästan allt vi omger oss med är tillverkat. Varje föremål berättar konkret och påtagligt om människors livsvillkor i olika tider och kulturer. Föremål vittnar om människors behov, vardagsliv, arbete, fest och högtid, föreställningar och drömmar. Genom design kan människan göra tillvaron säkrare, bättre, bekvämare eller vackrare. Kulturell mångfald ger oss nya influenser, ny kunskap, nya idéer till att förändra och förbättra vår tillvaro.

Valet av material, tillverkningssätt och form skiljer föremål från varandra.

Design har blivit ett viktigt inslag i konkurrensen mellan varuprodukter.

Centralt innehåll, från läroplanen

Så här ska vi arbeta

Uppgift:

I detta arbete ingår;

1)  En modell (max 30 cm hög) av din designade form, en sittmöbel, samt en skiss.

2)  Att göra en snygg och säljande presentation på minst ett A3-papper. (Viktigt att tänka på layouten).

Presentationen ska innehålla:

 •  En beskrivning av möbeln, vilka kvaliteter den har.
 •  Vilken målgrupp du vänder dig till.
 •  Är det konsthantverk eller industriell design? Du ska även skriva varför just det produktionssättet passar din design.
 •  Vilket material den ska vara gjord i. Stomme, stoppning, överdrag.
 •  En ritning med exakta mått i rätt skala sett från sidan och framifrån.
 •  En bild på din design i en miljö.
 •  En presentation av din möbel med säljande text.
 •  Ditt namn på stolen.

 

3)  Ett informationsblad om din sittmöbel med;

 • materialval (järn, plast och något/ några andra) och dess egenskaper.
 • hur materialen framställs (från råvara till färdig produkt) och bryts ner.
 • hur det bidrar till hållbar utveckling (påverkar miljön, återvinning/återanvändning).
 • en jämförelse mellan två material (likheter o skillnader, för och nackdelar)
 • ett resonemang kring hur en sittmöbel förändrats över tid, historiskt, och vilka drivkrafterna är bakom utvecklingen. 
 • källförteckning

 


Arbetsprocessen

Innan du börjar bygga modellen ska du visa din skiss och berätta om ditt materialval till modellen. Du ska även göra en layoutskiss på din presentation som du visar innan du gör själva presentationen.

Arbetet kommer genomföras på lektioner i bild, NO och teknik under vecka 2-6.

V. 2 Camilla startar och går igenom projektet samt visar en film om stolsdesign.

V. 2 Monika håller en designföreläsning och pratar om layout.

 Arbetet ska redovisas muntligt på en möbelmässa där du presenterar din möbel och säljer in den.

Informationsbladet ska läggas in på google drive i teknikmappen.

Syfte och övergripande, mål från läroplanen

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna idéer med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Även få insikt i entreprenöriellt lärande, hur den egna motivationen att leta kunskap kan driva en själv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Bl Ke
Formgivning och Design

E
C
A
Utveckla idéer(inspireras, utveckla &genomföra)
Eleven kan själv och med hjälp av andra utveckla idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian
Eleven kan i sitt arbete utveckla egna idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian och självständigt söka idéer.
Eleven kan i sitt arbete utveckla egna idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian och självständigt med bredd och kunskap söka idéer på annat håll.
Pröva sig fram(sök alternativa och funktionella lösningar)
Eleven prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar systematiskt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Tekniker,verktyg och material(anpassa
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierande och idérikt sätt.
Layout av presentation
Hur eleven placerar ut text och bild och gör en säljande och tydlig presentation
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i väl fungerande sätt.
Den säljande texten
Hur du beskriver din design och använder dig av ord som tillhör bild och designområdet.
Eleven beskriver verkets uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver verkets uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver verkets uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Redovisning, presentation av möbel
Eleven kan presentera sin möbel och berätta om syfte och sammanhange.
Eleven kan presentera sin möbel och tydligt berätta om syfte och sammanhange.
Eleven kan presentera sin möbel på ett kunnigt och utvecklande sätt och berätta om syfte och sammanhang.

Tk Bl Ke
Teknik och Kemimatris år 9 stolen Torpskolan

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Teknik,
Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar med specifika ämnesbegrepp och hur de samverkar
Kan beskriva sittmöbeln med viss användning av ämnesspecifika begrepp. Kan dessutom föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Kan beskriva sittmöbeln med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. Kan dessutom föra utvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Kan beskriva sittmöbeln med god användning av ämnesspecifika begrepp. Kan dessutom föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Teknik
Förmåga att genomföra tekniska konstruktioner samt ge förslag till olika förslag till lösningar samt dokumentera arbetsprocessen
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Teknik
Förmåga att analysera konsekvenserna av olika teknikval samt drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur den ändrats över tid
Kan föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Kan dessutom föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Kan dessutom föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Kan dessutom föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kemi
Kemikalier och kemiska processer i vardagen och i samhället
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra ut-vecklade och relativt väl underbyggda reso-nemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komp-lexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi
Energi och naturresurser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och natur-resurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Eleven för utvecklade och relativt väl under-byggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och be-gränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Teknik
Göra en ritning
Kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Kan göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: