Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulgruppen kärnverksamhet

Skapad 2018-04-18 06:07 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 och Nol förskolors vision arbetar vi på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 

Normer och värden

 

         Jag kan!

 

        Vi vill att barnen ska känna:

 

 • Jag kan tro på sig själv, tro på andra och tro på gruppen.

 • Jag kan känna trygghet till mig själv och min förmåga samt känna trygghet i samspelet med andra

 • Jag kan utveckla självkänsla och självförtroende 

 

För att kunna hjälpa och stötta barnen i det sociala samspelet arbetar vi med tydlig närvaro i leken, genom att vara nära ger vi barnen redskap och hjälper dem med konfliktlösning.

 Vid konflikter hjälper vi barnen att själva reflektera över situationen och se lösningar.

- Varför blev det en konflikt.

- Vilket var mitt ansvar i konflikten?

- Hur hade vi kunnat göra istället?

Vid behov använder vi oss av sociala berättelser för att reda ut och tydliggöra.

Vi tror att utveckling sker när barnen lyckas. Som pedagoger är det viktigt att vi finns nära och stöttar samt ger utmaningar som är anpassade efter individen. Vi använder oss av lek och omsorgssituationer som tillfällen till lärande och möjligheter till att utveckla tron både på sin egen förmåga och på andras.

Vi har delat upp avdelningen i flera avgränsade lekytor. Där vi ger möjlighet till olika aktiviteter som är mobila, då material /leksaker ligger i olika lådor.  Vi värnar om den leken som fungerar genom att skapa ostörda utrymmen för lek, dela upp barnen och minska spring och förflyttningar som kan störa lek. Vi hjälper de barn som har svårt att hitta eller stanna i aktivitet genom tex aktivitetskort och närvaro.

 

 

Utveckling och lärande

 

        Jag vill!

 

       Vi vill att barnen ska känna:

 

 • Jag vill vara nyfiken

 • Jag vill utforska

 • Jag vill prova nya saker

 • Jag vill lära mig

 

 Grunden i vårt pedagogiska verksamhet är ett förhållningsätt där barnet är i centrum, det
är barnets värld, strategier och möjligheter som vi måste upptäcka och följa.

I det lustfyllda lärandet och upptäckandet tillsammans  lyfter vi genom samtal och dokumentation fram barnets lärande för dem själva och varandra. Vi lägger stor vikt vid att lyssna och förstå det barnen vill förmedla och tillsammans skapa en meningsfull dialog.

Vi arbetar med ett projektinriktat arbetssätt där det är barnens tankar, intressen och behov ligger som grund för innehållet i vår verksamhet och deras nyfikenhet är det som leder processerna framåt. Vi som pedagoger strävar mot att vara medupptäckare, medforskare och lyhörda guider
Vi utmanar barnet i verksamheten genom att erbjuda nya erfarenheter för att vidga deras kompetenser.
Vi arbetar aktivt för att med en pedagogisk medvetenhet kunna utnyttja vardagssituationer och omsorgssituationer till en möjlighet för ett lustfyllt lärande med både planerad och spontan undervisning.

För att skapa en utvecklande och utmanande miljö som ger möjlighet till lek och värna om den leken som pågår avgränsar och delar vi upp rummen för fler lärmiljöer. Genom att vara närvarande ser vi till att den lek som pågår får vara ostörd och hjälper de barn som har svårt att hitta aktivitet genom tex aktivitetskort

 

 

Barns inflytande

 

        Jag får!

 

      Vi vill att barnen ska känna:

 

 • Jag får vara den jag är

 • Jag får lyckas

 • Jag får göra min röst hörd

 • Jag får vara betydelsefull

 

Barnens intressen och behov ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar efter en tillåtande, uppmuntrande, och utmanande miljö med närvarande och lyssnande pedagoger där barnen vågar ta för sig, framföra och genomföra sina idéer.

Genom att ge barnen stort inflytande över sin vardag vill vi ge dem förutsättningar att utveckla sin demokratiska förmåga, stärka dem i att våga ta den plats de vill, utveckla sin förmåga att ge varandra plats, ta del av andras åsikter samt att våga uttrycka sin egen åsikt.

Vi tränar på demokratiska kompetenser genom lek och samtal kring tex konflikter, allas ansvar för vår miljö och våra gemensamma regler. Vi använder vid behov röstning som verktyg för att ta gemensamma beslut i vår vardag.

Vi tror på att stort inflytande ökar barnens möjlighet, engagemang och lust att lära.

 

 

     Jag förstår!

    

  Vi vill ha barnen ska förstå:

  • vilka förväntningar jag kan ha på verksamheten

  • vilka förväntningar jag kan ha på andra 

  • vad som förväntas på mig

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: