👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normkritiskt förhållningssätt Smörblomman 2018

Skapad 2018-04-18 08:42 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Smörblommans arbete med öppenhet och respekt för alla individers olikheter

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

Ur: Läroplan för förskolan

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska få träna på att vara öppna och respektera alla människors olikheter. Vi utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i arbetet för ett normkritiskt förhållningssätt: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder. Genom att bli medvetna om att alla människor har olika tankar, behov, önskemål, utseende, förutsättningar, uttryckssätt, åsikter med mera får de möjlighet att reflektera och diskutera sina tankar i en trygg miljö. Barnen ska även få möjlighet att reflektera och diskutera kring samhällets påverkan, vi strävar efter att synliggöra och låta barnen reflektera kring outtalade normer.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Planeringen gäller för samtliga barn i gruppen. Barnen har precis börjat reflektera kring likheter och olikheter men är generellt sätt öppna för andras behov eller uttryck, även om också de är olika och har olika åsikter. Vi har sedan start strävar efter att genom samtal eller i andra former visa en öppenhet för att det är positivt att alla inte är likadana eller gillar samma saker, och vi uppfattar att detta speglar av sig i barngruppen.

Förberedelser:

Vi har försökt forma inomhusmiljön så att den är välkomnande och öppen för olika lekar och tankar. Vi tänker på hur vi pedagoger använder vårt språk och erbjuder alla barn alla sorters lekar. I förskolan är det kön och ålder som är de största grunderna till att barn behandlas olika och vi är medvetna om detta och tar det i hänsyn när vi planerar miljö och aktiviteter. Vi använder inte ålder eller kön för att kategorisera eller dela upp barnen, och när frågor kommer upp lyfter vi olikheter och likheter och gör det tydligt att inget är bättre än det andra. Vi säger inte "du som är så stor/liten..." eller "kom nu tjejer/killar...". När barnen pratar om att någon är liten och inte kan poängterar vi i stället att olika människor har hunnit öva på saker olika länge, en ettåring har inte hunnit öva lika länge som en treåring och så vidare, vi kan även tänka tillbaka på hur det var när vi eller barnen var en viss ålder. Vi kan vända på saker och lägger ett ansvar på båda deltagarna i samtalet eller liknande, om någon till exempel inte "kan prata" så kan man belysa att det är viktigt att man då lyssnar extra noga.

Vi har bilder på väggarna där vi visar upp olika människor, och kan referera till dem när vi samtalar med barnen. Vi strävar efter att läsa böcker där de olikheter vi inte möter i vardagen lyfts fram på ett naturligt sätt. 

Pedagogerna har under möten haft diskussioner kring de olika diskrimineringsgrunderna för att öka kunskap och ha ett gemensamt tänk över hela huset. 

 

Aktiviteter:

Ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten i alla situationer och går hand i hand med arbetet för trygghet och samspel och barnens identitetsskapande. 

Pedagogerna visar själva öppenhet för alla individer och blir förebilder. Oavsett hur liten en olikhet eller ett behov är så visar vi att man måste respektera det, vilket vi strävar efter att bli normen på Smörblomman. Vi är öppna med att man kan ha olika behov eller åsikter och visar därmed att det inte är något konstigt. Barnen har börjat intressera sig för att de själva och vi pedagoger ser olika ut, ögonfärg, längd på håret, färg på kläder eller liknande och pedagogerna bemöter deras tankar och lyfter våra olikheter som något positivt. Ibland säger barnen saker som vi som pedagoger kan tycka går emot det öppna och respektfulla synsättet, och vi bemöter med respekt för barnens åsikter men utmanar dem också med frågor och funderingar.

 

Efterarbete:

Arbetet ska utvärderas kontinuerligt och gruppens eller individers nuläge är det som styr aktiviteterna. Arbetet med normkritiskt förhållningssätt ska synas i form av en öppenhet och respekt mellan individerna på förskolan vilket kan synliggöras i dokumentationen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016