👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer Smörblomman VT 2018

Skapad 2018-04-18 09:56 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Hur vi använder estetiska uttrycksformer i ämnesöverskridande lärprocesser på Smörblomman

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Ur: Läroplan för förskolan

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska få möjlighet att möta olika sätt att skapa för att hitta uttryckssätt som passar just dem. En stor del i arbetet är att väcka lust och intresse hos alla barn, skapandet ska ske på deras villkor och barnen har olika förutsättningar eller lust för aktiviteten. Vi introducerar och använder olika material och tekniker i skapandet för att barnen ska få erövra nya praktiska kunskaper, men också nya sätt att uttrycka tankar och att dokumentera sina upplevelser och sitt lärande. Genom att koppla estetiska uttrycksformer till andra lärområden breddar vi barnens möjligheter till lärande, uttryck och reflektion och visar dem att de kan använda sina kunskaper och förmågor inom olika områden.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Planeringen gäller samtliga barn på Smörblomman. Barnen har olika intresse och lust att delta i skapandeaktiviteter och vi är flexibla i planeringen för att alla ska få möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Den proximala utvecklingszonen varierar från barn till barn, vissa behöver utmanas med nytt material medan andra utmanas genom att delta. 

Förberedelser:

Innan en aktivitet förbereder den ansvariga pedagogen med planering och material. Aktiviteten kan genomföras i direkt anslutning till en annan aktivitet som en form av dokumentation. Barnen är ofta med och hjälper till att plocka fram material, de kan till exempel välja färger om vi ska måla. Vi strävar efter att barnen ska ha så stor påverkan som möjligt på utformningen av det de skapar. Vi använder lärplattan eller mobilen för att söka information eller inspiration tillsammans med barnen. 

 

Aktiviteter:

Vi planerar utefter barnens intresse och den övriga planeringen på avdelningen, vi har till exempel skapat utifrån vårt djurtema. Vi försöker se till att materialet och teknikerna varieras så att barnen för möta olika former av skapande.

Vi har till exempel:

 • skapat bilar med hjälp av toarullar och änglaben (teknik)
 • skapat kycklingar/tuppar/hönor till påsk, orm (naturvetenskap, matematik)
 • limmat paljettbokstäver (språk)
 • dramatiserat ormens livscykel (rörelse, naturvetenskap)
 • barnen har egna kopior av våra flanosagor som de använder för att berätta och skapa egna sagor (språk, berättande)
 • en TV där barnen kan berätta och dramatisera med olika material (språk, berättande, samspel)

Utöver planerade skapandeaktiviteter har barnen tillgång till material hela tiden i vår hylla.

Efterarbete:

Barnens konstverk sätts ofta upp på avdelningen tillsammans med bilder och eventuellt deras egna tankar kring aktiviteten. När det suttit ett tag får barnen ta hem dem. Pedagogerna dokumenterar och utvärderar och ser vilka nya utmaningar barnen behöver för att befinna sig i sin proximala utvecklingszon.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016