👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi åk 8

Skapad 2018-04-18 17:12 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Kemi
Livet är kemi! Allt levande är byggt av stora organiska molekyler. Dessutom är det kemiska reaktioner som gör att människor, djur och växter kan leva. Den kanske allra viktigaste kemiska reaktionen i världen är fotosyntesen. Där fångar gröna växter upp energi från solljuset och lagrar den i energirika molekyler. Det är faktiskt tack vare fotosyntesen som vi har något att äta.

Innehåll

 

Syfte och förmågor:

 

Ge dig som elev förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • med hjälp av dina kemikunskaper kunna granska information, kommunicera och ta ställning.
 • genomföra laborationer i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband inuti människan.

 

I den här kursen används följande centrala innehåll ur läroplanen:

 

 1. Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 2. Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan.
 3. Kemiska processer i människokroppen, t.ex. matspjälkningen.
 4. Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 5. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 6. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor med koppling till kemi.

 

Kunskapsmål:

 

Här får du lära dig

 

 1. samtala om och beskriva fotosyntesens avgörande roll för livet på jorden.
 2. Hur kolhydrater bildas och varför djur och människor behöver dem
 3. Vad kroppen använder fett till
 4. Hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de har i kroppen
 5. Varför vi behöver vitaminer och mineralämnen
 6. vilken betydelse innehållet i mat och drycker har för hälsan.
 7. fundera över och resonera om olika kemiska processer i kroppen.
 8. i ord och bild visa modeller för hur kolhydrater, fetter, nukleinsyror och proteiner är sammansatta.
 9. förklara hur enzymer kan användas i industriella processer.
 10. resonera kring vilka konsekvenser brist på näringsämnen kan få.
 11. skilja fakta från värderingar och reflektera över olika källors trovärdighet.

 

Så här kommer det att fungera:

 

Vi kommer att arbeta i kemiboken med kapitel 8 som heter Livets kemi".

Jag kommer att gå igenom utvalda avsnitt i boken med er under lektionerna. Det som är viktigast beskriver jag mer utförligt på tavlan.

Vi kommer att arbeta med olika individuella uppgifter, men också uppgifter som du löser med en kamrat. Kamratbedömning kommer att förekomma. En och annan film ska vi också se på.

 

En del uppgifter kommer du att få lämna in i UNIKUM för respons och bedömning.

 

Vi kommer alltså på olika sätt arbeta med de tre förmågor som bygger upp undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. De är:

 

F1  Granska, diskutera, argumenterar och ta ställning.
F2  Planera och undersöka.
F3  Beskriva och förklara.

Sidor som vi kommer att läsa i kemiboken är:

 

186 - 217

 

Kunskapskontroller:

 

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt och allt som du visar i alla möjliga sammanhang bidrar till det betyg som du får i slutet av terminen. Under lektionerna kommer allt som du visar att du kan i form av övningar, samtal, bilder och texter som du genomför och producerar att vara dig till nytta. Du kan se det som att allt "bra" som du gör stannar kvar hos din lärare och allt annat kan bara bli bättre nästa gång. Din lärare letar efter bevis på dina kunskaper och söker inte efter saker som du ännu inte kan.

 

Mer formella kunskapskontroller är:

 

Inlämningsuppgifter i UNIKUM.

 

Ett större skriftligt teoretiskt prov i slutet av kursen.

 

Ett flertal enskild systematiska undersökningar som ska planeras, genomföras och utvärderas.

 

 

 

Tidsplanering:

 

Vecka 12-18

 

Viktiga ord och begrepp:

 

Efter kursen om livets kemi förväntas du förstå och kunna använda följande ord och begrepp:

 

 • fotosyntes                         
 • kolhydrat
 • fett
 • protein
 • makromolekyl
 • nukleinsyra
 • vitamin
 • mineralämne
 • näringsämne
 • biokemi
 • kolhydrat
 • glukos
 • fruktos
 • sackaros
 • laktos
 • stärkelse
 • cellulosa
 • cellulosafiber
 • kostfiber
 • snabba kolhydrater
 • långsamma kolhydrater
 • GI (glykemiskt index)
 • Fett
 • fettsyra
 • mättat fett
 • enkelomättat fett
 • fleromättat fett
 • omättat fett
 • matolja
 • margarin
 • härdat fett
 • transfett
 • omega 3-fett
 • protein
 • aminosyra
 • essentiell aminosyra
 • hemoglobin
 • muskelprotein
 • enzym
 • koagulera
 • amylas
 • förbränning av glukos
 • DNA
 • nukleotid
 • dubbelspiral
 • gen
 • vitamin
 • hormon
 • fri radikal
 • antioxidant
 • mineralämne
 • järn
 • kalcium
 • fosfat
 • selen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Livets kemi åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Får vi näringsbrist av dålig åkerjord? Sidan 212 - 213 i kemiboken.
Du tar ställning för eller mot järnberikning av våra livsmedel. Du motiverar ditt ställningstagande med hjälp av EN av pratbubblorna "För" ELLER "Mot".
Du motiverar ditt ställningstagande med hjälp av FLERA av pratbubblorna "För" ELLER "Mot".
Du väger argument som talar för OCH argument som talar mot och tar sedan ställning i frågan om järnberikning av våra livsmedel
Frågor, åsikter och argument
Får vi näringsbrist av dålig åkerjord? Sidan 212 - 213 i kemiboken.
Du utvecklar till viss del texten och argumenten som finns i pratbubblorna om järnberikning av våra livsmedel.
Du utvecklar texten och argumenten som finns i pratbubblorna om järnberikning av våra livsmedel.
Du utvecklar texten och argumenten som finns i pratbubblorna OCH fördjupar eller breddar diskussionen om järnberikning av våra livsmedel. Det kan du göra genom att problematisera eller vara kritisk till texterna.
Söka information
Filmen "The Human Experiment" / Hemsidan "Nordic Sugar
Du kan föra enklare resonemang om filmens trovärdighet. Ditt resonemang är till viss del underbyggt av källkritiska tekniker.
Du kan föra mer utvecklade resonemang om filmens trovärdighet. Ditt resonemang är relativt väl underbyggt av källkritiska tekniker.
Du kan föra välutvecklade resonemang om filmens trovärdighet. Ditt resonemang är väl underbyggt av källkritiska tekniker.
Använda information och anpassa framställning
Filmen "The Human Experiment" / Hemsidan "Nordic Sugar"
Du kan använda informationen från filmen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa en enkel text.
Du kan använda informationen från filmen på ett fungerande sätt för att skapa en mer utvecklad text.
Du kan använda informationen från filmen på ett väl fungerande sätt för att skapa en välutvecklad text.
Att kunna planera och undersöka
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra en undersökning om du får hjälp av en färdig planering. Du kan försöka att skriva en egen planering.
Du kan skriva en egen planering MEN din lärare måste bearbeta den något för att den ska leda dig fram till ett resultat.
Du kan skriva en egen planering som leder dig fram till ett resultat.
Att undersöka
Använda utrustningen
Du kan undersöka på ett säkert sätt där du inte utsätter dig själv eller andra för fara. Du kan använda och välja utrustning i huvudsak som det ät tänkt.
Du kan använda och välja utrustning som det ät tänkt.
Du kan använda och välja utrustning som det ät tänkt. Din undersökning är effektiv och genomtänkt.
Att undersöka
Resultat, modeller och teorier
Du kan ge ett enkelt svar på laborationsfrågan. Du använder dina resultat för att svara på laborationsfrågan. I ditt svar använder du till viss del relevanta kunskaper som vi arbetat med under lektionerna.
Du kan ge ett mer utvecklat svar på laborationsfrågan. I ditt svar använder du mer relevanta kunskaper som vi arbetar med under lektionerna.
Du kan ge ett välutvecklat svar på laborationsfrågan. I ditt svar använder du alla de relevanta kunskaper som laborationsfrågan kräver.
Att undersöka och utvärdera undersökningen
Resultat, rimlighet och förbättring
Du kan föra enkla resonemang om ditt resultat är rimligt eller ej. Du kan ge ett allmänt förslag till en förbättring av din undersökning.
Du kan föra mer utvecklade resonemang om ditt resultat är rimligt eller ej. Du kan ge ett unikt förslag till en förbättring av din undersökning
Du kan föra välutvecklade resonemang om ditt resultat är rimligt eller ej. Du visar på möjliga felkällor. Du kan motivera ditt förslag till förbättring.
Dokumentera undersökningar
Du kan göra en enkel utvärdering av din undersökning. Du kanske glömmer något som du sett eller redovisar inte alla delar som bör vara med i en utvärdering.
Du kan göra en mer utvecklad utvärdering av din undersökning. Allt som du sett och alla delar som bör vara med i en utvärdering finns i ditt dokument..
Du kan göra en välutvecklad utvärdering av din undersökning. När det passar undersökningens resultat använder du tabeller, diagram och bilder.
Att kunna beskriva och förklara
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Det visar dina kunskaper genom att ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp, modeller och teorier som du lärt dig under kursen.
Det visar dina kunskaper genom att förklara och visa på samband med mer användning av begrepp, modeller och teorier som du lärt dig under kursen.
Det visar dina kunskaper genom att förklara och visa på samband med användning av många begrepp, modeller och teorier som du lärt dig under kursen.