👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera, leda och samtala vt 2018

Skapad 2018-04-20 09:43 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
vecka 16-21

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Återge läst bok muntligt
 • Reflektera kring innehåll och budskap i din bok muntligt
 • Presentera en diskussionsfråga och leda diskussionen.
 • Delta aktivt i samtal.

 

ARBETSSÄTT

Du läser bok och reflekterar kring innehållet. Du kan behöva att läsa lite hemma, så planera ditt läsande från början. Du förbereder din presentation och diskussionsfråga så du kan genomföra samtal i vecka 21. Samtalen genomförs gruppvis där du ska presentera din bok och reflektera kring innehållet (ca 2-3 minuter), leda en diskussion utifrån din diskussionsfråga (ca 5-7 minuter) och delta i samtal kring kamraters diskussionsfrågor.

Förberedelse presentation och leda samtal:

 1. Förbered din presentation av boken – sammanfatta vad boken handlar om och välj vad du vill förmedla till gruppen av dina reflektioner.  Använd tankekarta eller stödord.
 2. Förbered din diskussionsfråga och dina egna åsikter och argument i denna fråga.
 3. Tänk på att fördela ordet när du leder samtalet – se till så att alla kommer till tals.
 4. Sammanfatta samtalet.
 5. Håll tiden.

 När du inte är i samtal arbetar du med annat (Läsförståelse, grammatikhäfte eller annat skolarbete).

 

BEDÖMNING

I vecka 21 visar du din kunskap att:

 • Presentera läst bok - återge vad boken handlar om samt dina reflektioner om innehåll och budskap
 • Presentera diskussionsfråga
 • Leda samtal och sammanfatta detta
 • Delta i samtal

 

KUNSKAPSKRAV

E

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.

 

C

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.

 

A

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.

 

Uppgifter

 • Presentera, leda och samtala

Matriser

Sv
Presentera, leda och samtala 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Återge
Bokens innehåll är enkelt sammanfattat med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten.
Bokens innehåll är utvecklat sammanfattat med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten.
Bokens innehåll är välutvecklat sammanfattat med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och förtydligande exempel ur texten ges.
Reflektera
Reflektionen innehåller vissa kopplingar (till andra texter, egen erfarenhet, livsfrågor, omvärldsfrågor) och tolkningar där enkla och till viss del underbyggda resonemang förs om tydligt framträdande budskap.
Reflektionen innehåller relativt goda kopplingar (till andra texter, egen erfarenhet, livsfrågor, omvärldsfrågor) och tolkningar där utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang förs om budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna.
Reflektionen innehåller goda kopplingar (till andra texter, egen erfarenhet, livsfrågor, omvärldsfrågor) och tolkningar där välutvecklade och väl underbyggda resonemang förs om budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Presentera
Diskussion och sammanfattning av samtal
Diskussionen inleds med den egna diskussionsfrågan och avslutas med ett försök till sammanfattning av diskussionen, d v s eleven upprepar vad som sagts eller tackar deltagarna.
Diskussionen inleds med den egna diskussionsfrågan och avslutas med en rimlig sammanfattning av diskussionen, d v s eleven tar upp någon aspekt som berörts lite extra i gruppen.
Diskussionen inleds med den egna diskussionsfrågan och avslutas med en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen, d v s eleven fokuserar det viktigaste som gruppen kommit fram till.
Samtala
I samtalet framför eleven åsikter som till viss del för diskussionerna framåt, d v s eleven bekräftar något som redan sagts. Åsikterna framförs med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan en förklaring.
I samtalet framför eleven åsikter som för diskussionerna framåt, d v s eleven ger en ny synvinkel eller ger ett nytt exempel på något som redan sagts. Åsikterna framförs med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s innehåller en förklaring eller ett exempel.
I samtalet framför eleven åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem, d v s eleven skapar en fortsättning. Åsikterna framförs med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s innehåller en utvecklad beskrivning eller en parallell/kontrast till något annat.