Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde sagor

Skapad 2018-04-20 13:33 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med sagor. Vad är utmärkande drag i en saga? Och hur man skriver en?

Innehåll

Arbetsområdet är uppdelat i tre delar. 

Del 1: Genomgång av sagors kännetecken och typiska verk i genren. Sedan kommer vi att läsa några sagor och analysera dem utifrån punkterna vi gått igenom på genomgången. Vi kommer också göra en liten gruppövning för att arbeta lite djupare med sagorna.

 

Del 2: I del 2 kommer du att få arbeta med en saga du själv valt och skriva en kort sammanfattning samt analys. I grupper kommer vi sedan diskutera de olika sagorna utifrån de sammanfattningar och analyser vi gjort.

 

Del 3: I den avslutande delen kommer det att vara helt individuellt arbete. Det är både en skriftlig och muntlig uppgift. Du kommer att få skriva egen saga som följer sagans form och typiska innehåll för att sedan göra en kort muntlig introduktion av din saga inför klassen.

 

Syfte: Syftet med uppgiften är att påbörja tänkandet kring berättande texter. Då vi hittills har skrivit sakprosa-texter. Syftet är också att fortsätta arbetet med läsförståelse och resonemang kring olika texttyper och dess budskap. 

Uppgifter

 • Skritlig - skriva egen saga

 • Muntlig - presentera egen saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Sagor

Del 2 - samtal och diskussion

>
>
>
>
Samtala & diskutera
 • Sv  A 9
Kraven för aspekten är icke uppfyllda.
Eleven kan samtala om och diskutera sagors uppbyggnad och innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera sagors uppbyggnad och innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera sagors uppbyggnad och innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Del 3 - individuell text och muntlig framställan

>
>
>
>
Skriva texter
 • Sv  A 9
Kraven för aspekten är icke uppfyllda.
Eleven kan skriva en text som i huvudsask fungerar som en saga med viss språklig variation, fungerande textbindning samt språk som i huvudsak följer skriftspråkets normer och regler.
Eleven kan skriva en text som fungerar relativt väl som en saga med relativt god språklig variation, god textbindning samt språk som relativt väl följer skriftspråkets normer och regler.
Eleven kan skriva en text som fungerar mycket väl som en saga med stor språklig variation, väl fungerande textbindning samt språk som följer skriftspråkets normer och regler.
Berättande texter
 • Sv  A 9
Kraven för aspekten är icke uppfyllda.
Sagan innehåller enkla gestaltande beskrivningar, enkel dramaturgi och har kopplingar till det nutida samhället.
Sagan innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, dramaturgi samt beskriver och behandlar ett problem som rör det nutida samhället.
Sagan innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, dramaturgi samt beskriver, behandlar och har ett budskap i ett problem som rör det nutida samhället.
Kombinera text och estetiska uttryck
 • Sv  A 9
Kraven för aspekten är icke uppfyllda.
Genom att kombinera bilder eller teckningar med sin saga så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin saga.
Genom att kombinera bilder eller teckningar med sin saga så att de samspelar på ett väl fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin saga och till viss del dess budskap.
Genom att kombinera bilder eller teckningar med sin saga så att de samspelar på ett iväl fungerande och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin saga och dess budskap.
Muntlig redogörelse
 • Sv  A 9
Kraven för aspekten är icke uppfyllda.
Eleven kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörels med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: