👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått, tabeller och diagram

Skapad 2018-04-22 17:39 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Målet:

Att kunna:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet som medelvärde, typvärde, median, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvenstabell m.fl.
 • beräkna medelvärdet av ett givet antal olika värden.
 • bestämma typvärde och median för ett antal givna värden.
 • skriva och läsa av tabeller.
 • rita och läsa av diagram.
 • lösa problemuppgifter som innehåller lägesmått.
 • göra beräkningar med kort division.

Uppgifter:

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • bestämma typvärde, medelvärde och median för olika talserier.
 • läsa av olika typer av diagram.
 • läsa av tabeller.
 • utföra divisioner med uppställning.
 • välja strategier vid problemlösning.

Arbetsformer:

Vi kommer bland annat att ha:

 • gemensamma genomgångar med tillhörande arbetsuppgifter.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • arbetsuppgifter att göra i par eller grupp.
 • lärarledda diskussioner.
 • gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Lägesmått, tabeller och diagram

Lägesmått, tabeller och diagram

Träna mera
Godkända resultat
Väl godkända resultat
Beräkna medelvärde
Du klarar av att beräkna medelvärdet för ett givet antal värden.
Du behöver träna mera på beräkna medelvärdet för olika värden.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att beräkna medelvärdet av enklare talserier.
Du har visat att du klarar av att beräkna medelvärdet av olika talserier med både heltal och decimaltal samt kan lösa problem med dessa.
Bestämma typvärde och median
Du klarar av att bestämma både typvärdet och medianen för ett givet antal värden.
Du behöver träna mer på att bestämma typvärde och median.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att bestämma både typvärde och median för enklare talserier.
Du har visat att du klarar av att bestämma både typvärde och median för olika talserier med både heltal och decimaltal samt kan lösa problem med dessa.
Läsa av tabeller och diagram
Du klarar av att läsa av både tabeller och olika typer av diagram.
Du behöver träna mer på att läsa av tabeller och diagram.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att läsa av tabeller samt enklare versioner av olika diagram.
Kort division
Du klarar av göra beräkningar med kort division.
Du behöver träna mer på kort division.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att göra beräkningar med kort division.
Du har visat att du klarar av att använda kort division både med kortare och längre tal, heltal som decimaltal.