Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FBK vi och världen ht 17

Skapad 2018-04-23 17:42 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 2 – 6 Bild Samhällskunskap Geografi Svenska som andraspråk
Gullstensskolan yngre

Innehåll

 

Varför ska vi arbeta med det här 

Här beskrivs arbetsområdets syfte och mål. Det är viktigt att tydliggöra vilka färdigheter och förmågor som ska utvecklas. Allt finner ni i kursplanens syftestexter och de övergripande målen.

 

Syftet är att lära sig olika geografiska begrepp samt att kunna orientera sig, övergripande i världen. Syftet är också att kommunicera i framförallt skrift, och att förhålla sig till olika texttyper, i detta fall beskrivande text och de språkliga drag och strukturer som är typiska för just denna text.

Meningen är att eleverna samtidigt ska utveckla sitt begrepps- och ordförråd samt ämneskunskaper.

 

Det här kommer du att få undervisning om (centralt innehåll)

Innehållet hämtas i kursplanens centrala innehåll. Här tydliggörs vilket innehåll som arbetsområde kommer att ha för att utveckla de färdigheter och förmågor som står i syftestexten.

 

Det här ska du lära dig (kunskapskrav)

Texten hämtas i kursplanens kunskapskrav och tydliggör vad som kommer att bedömas i undervisningen. Det är viktigt att kunskapskraven passar ihop med syftet för undervisningen.

 

Så här kommer vi att arbeta  

Här beskriver du vad som kommer att ske i undervisningen och hur du avser att bemöta elevernas erfarenheter, kunskaper och intressen. Ange även hur du ger eleverna möjlighet att ha inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen. Texten formuleras med elev som mottagare.

 • Klargöra arbetsområdets syfte, hur vi sak arbeta och hur vi kommer att bedöma deras utveckling.
 • Eleverna kommer att få visa sina förkunskaper inom olika områden, samt önskat redovsinningssätt genom "Vad vet du om..."
 • Eleverna kommer genom "föreläsningar" med mycket visuellt stöd samt språkstöd, få förståelse för universum, Big bang, Hur jorden uppstod, och hur vår jord är uppdelad och vad de olika färgerna står för.
 • Eleverna att kommer att jobba med informationsrika texter och arbeta med lika uppgifter. Bärande ord och begrepp kommer att synliggöras och bearbetas.
 • En del av arbetet kommer att bestå av att följa en instruktion i olika steg, som kommer att bli en del av en presentation "Vi och världen" Vi kommer då att beröra genren "instruerande text" och hur den genren är uppbyggd och vilka språkliga drag som kännetecknar denna genrer.
 • Eleverna kommer sedan, efter att de byggt upp kunskaper kring ämnet, skriva en beskrivande text om en världsdel. Vi kommer att jobba utifrån cirkelmodellen, och först skriva en text tillsammans, innan de skriver en egen.
 • Vi kommer att gå igenom hur en beskrivande text är uppbyggd och vilka strukturer och språkliga drag som kännetecknar en sådan text.
 • Vi kommer att göra minilektioner kring de grammatiska strukturer som förekommer i en beskrivande text (verbet i presens, relationsverb..., skiljetecken, styckesindelning mm)
 • Vi kommer att träna på att återberätta, ställa frågor och samtala kring ämnet, och då använda oss av ämnesspecifik ord och begrepp.
 • kooperativa övningar: tex mina ord/dina ord

 

 • Lärare ska försöka ge feedback som för lärandet framåt
 • Temaarbetet ska utvärderas av eleverna

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 

Här beskriver du vilka bedömningssituationer som du valt att använda för att bedöma det som du tidigare kopplat till läroplanen. Tänk på att variera bedömningssituationerna. Texten formuleras med elev som mottagare.

 1. Du kommer att bedömas på hur väl du muntligen redovisar din uppgift och i vilken mån du använder dig av ämnesspecifika ord.
 2. Din skrivuppgift kommer att bedömas utifrån om den uppfyller kriteriet på en beskrivande text (utifrån struktur och språkliga drag), om åhöraren förstår din texts syfte, om du hämtat relevant information från faktatexter du anvisats,  om du använder skiljetecken, om  bild och text samspelar med varandra och om du använder ämnesspecifika ord.
 3. Du ska också utifrån dina kunskaper om en beskrivande text, kunna ge respons på såväl din egen som dina kamraters texter. Du ska då också kunna beskriva vad du själv eller din kamrat ska tänka på till nästa gång för att göra sitt arbete ännu bättre.

Kopplingar till läroplanen

 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: