👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan man lära av Babblarna? (2)

Skapad 2018-04-24 11:13 i Solbågens förskola Hudiksvall
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barnens intresse av Babblarfigurerna och deras färger tänker vi att vi ska skapa egna Babblare, och låta Babblarna finnas med i sagor, sångstunder, lekar och utflykter.

Innehåll

Nuläge

I vår barngrupp med femton barn i åldrarna 1-2 år har vi länge sett intresset för Babblarna. Gruppens sammansättning har ändrats flera gånger under året och vi har nu flera nyinskolade barn igen. Vi har inrett avdelningen med många bilder på Babblarna, vinkfönster med Babblarna och skaffat en del dockor. Alla barn visar intresse för de färgglada figurerna och pratar gärna om dem, pekar, leker med dockorna och dansar med till Babblarmusiken på youtube.

Mål

Vi vill  utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Ge barnens vårdnadshavare insyn och delaktighet i vad barnen gör på förskolan. Låta barnen få inflytande över sina dagar på förskolan.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Babblarna fortsätter att finnas med i den dagliga verksamheten. En dramatisering av sagan om Babba som har tappat bort sina saker planeras. Den ska vi visa barnen och även låta barnen göra en skriftlig inbjudan till avdelningen Fjärilen. Vi ska skapa Babblarfigurer av olika material utifrån barnens intressen och förmågor. T.ex Bibbi av toarullar som vi klistrar ögon på och Babblarbilar av mjölkkartonger. Vi ska sjunga, dansa och mucisera med Babblarna. Låna Babblarböcker, läsa sagor och berätta sagor om Babblarna. Göra skuggteater och berätta med hjälp av sagolådor. Göra skapandematerial tillgängligt för barnen i ateljén så att baren får möjlighet att skapa när de vill. Använda tekniken, t.ex projektor för att måla Babblarbilder. Skapa någon Babblare ute i snön, mm. Använda pussel med Babblartema.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Utvärdera arbetet i slutet av terminen. Granska mål och resultat.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016