👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2 Pedagogisk planering - "ska vi läsa en saga?"

Skapad 2018-04-24 11:51 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Förskola
Temaarbete: sagor Nyfikenhetsfråga "ska vi läsa en saga?"

Innehåll

 

Arbetsområde/tema/projekt: SAGOR

Tidsperiod:  September 2017 - januari 2018

Förskolans namn: Nyponrosens förskola

Grupp: tallen 

Barnens ålder: 1-3år

År och datum:  ht 2017

Vilket  innehåll ska behandlas?
-Klassiska sagor främst fr Bornholm 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-De målområden vi tror framförallt kommer beröras under temaarbetet har vi markerat nedan, men vi tänker även att andra områden kommer beröras genom vårt tema-arbete.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi hoppas att detta tema-arbete kommer ge barnen möjlighet att utvecklas språket, intressera sig för bokstäver, lära sig nya ord och ett ökat intresse för sagor, böcker och berättelser. Vi hoppas också barnen får ökad återberättning förmågor, och stärks i tron på sig själv. Vi tänker även att barnen förutom språk utvecklas i matematik, natur, teknik och demokrati. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi har utifrån barnen sett intresse för sagor som “lilla lilla gumman”. Utifrån det har vi valt att fördjupa oss i klassiska sagor,mycket utifrån bornholm, men även andra sagor/böcker barnen har intresserat sig för. Vi tänker att vi fördjupar oss genom att läsa och ta till oss sagorna på olika vis, genom läsning ur bok, flanosaga, figurer och sagolådor, men också ipad (se film/göra egna filmer), lyssna på ev ramsor/sånger om det finns, återberätta, prata om karaktärerna och handlingen. För att avsluta varje sago-fördjupning tänker vi ha en dramatisering. Vi kommer låta  barnens intressen och nyfikenhet styra hur länge vi fördjupar oss i varje saga och vart sagan leder oss. Vi börjar med “lilla lilla gumman”, sen tänker vi arbeta med “petter och hans fyra getter”, därefter har vi tänkt “bockarna bruse”, “knacka på” och “sagan om vanten”.

Barnen ska vara delaktiga i hela arbetet, det är barnen som är i fokus och deras intresse är vår drivkraft. Vi har valt Nyfikenhetsfrågan "SKA VI LÄSA EN SAGA?". De ansvariga för temat är såklart vi i personalen framförallt Elin och Marie. 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi planerar att varje sago-fördjupning dokumenteras av bilder och text (ev. filmer) som läggs upp i lärloggarna i unikum samt dokumentationer på vår röda anslagstavla på avdelningen. Vi tänker också att vare sago-fördjupning dokumenteras med hjälp av några spaltdokumentationer (1,2,3) 

 


Planeringen upprättad av: Elin och marie

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016