👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans VP-mål Hedemora Kommun, Björkbacken

Skapad 2018-04-27 14:44 i Björkbacken Hedemora
Förskola
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. Hur kan vi på förskolan arbeta för att bidra till att framförallt pojkars resultat ökar.

Innehåll

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt att andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. 

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Barnet trivs och är trygg på förskolan. Hur kan vi på förskolan arbeta för att andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. Hur arbetar vi för en ökad måluppfyllelse och minskad skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller kunskaper i åk 9. Ett aktivt miljöarbete i form av Grön Flagg finns på förskolan. 

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan.
Arbeta med flickor och pojkars resultat på lång sikt. En högre andel av eleverna ska vara behöriga till yrkesprogram efter åk 9.
Aktivt arbete med Grön Flagg.

Arbetssätt:

 

Mål eller nyckeltal som ska uppnås

Vilka idéer har vi för att förbättra verksamheten och vårt bemötande?

Vem/vilka är ansvariga

När följer vi upp?

Mål 1:
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram
Andel %

 

Vårdnadshavare upplever att deras barn trivs på förskolan (andel positiva svar)

        Att vi lär barnen att fokusera och hålla kvar i aktiviteter.        
Att utmana barnen till aktiviteter utanför deras intresseområden.        
Sätta stopp för ”skojbråk”.

 

Alla barn och vårdnadshavare ska få en god introduktion i förskolan.      
Ett aktivt arbete kring förskolans huvudprocess.         
En god daglig dialog samt utvecklingssamtal en gång per termin.


Stärka kunskapen kring introduktion för nyanlända barn eller barn med annat modersmål.
 

Pedagoger

 

 

 

 

Rektor och pedagogiska utvecklingsledarna/pedagoger

 

 

 Rektor

Genom det systematiska kvalitetsarbetet.

 

 

 

Genom det systematiska kvalitetsarbetet.

 

 Uppföljning genom skolverkets riktade insatser

Mål 2:
God ekonomisk hushållning

        Att våra medarbetare är kostnadsmedvetna och att de är informerade om förskolans läge

Rektor/ inköpsansvarig på förskolan

Apt

Mål 3:
Attraktiv arbetsgivare

        Genom medarbetarenkäten i Incito försäkra oss om att personalen upplever att arbetet känns meningsfullt och upplever arbetsglädje.

         Sjukfrånvaro följs upp i ett tidigt skede och rehab processen startas.

Rektor

 

 

 

Incito-enkät

Apt

 

 Adato

Mål 4:
Jämställt/jämlikt och god hälsa.

 

        Vår värdegrund KRAM genomsyrar allt arbete som sker på förskolan.

        Frågor kring genus, jämställdhet och inflytande kartläggs och diskuteras.

 

Rektor och medarbetare

 Apt

 

Mål 5: Klimatsmart och miljövänlig kommun

Bibehålla ett aktivt miljöarbete genom Grön flagg

Rektorer och pedagoger

Miljö-gruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18