👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa åk 1 18/19

Skapad 2018-05-01 20:07 i Vällsjöskolan Härryda
Arbetsområde: Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsinlärning och läsförståelse
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen i ämnet ges förutsättningar arr utveckla sin förmåga att med:

Kopplingar till läroplanen

 •  
  Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 •  
  Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 

Lärande mål för eleven:

Kan höra vilket första ljudet i ord är; t.ex. m-mat och s-sol. Eleven ska även kunna höra ifall ett ljud är inuti eller sist i ett ord.
Kan ljuda ihop t ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan namnen och ljuden på alla bokstäverna.
Känner igen vanliga ordbiler som jag, hej, och ser, en, etc.
Kan läsa enkla meningar och kunna återberätta något av det lästa.
I samtal om texter som eleven har lyssnat till kunna föra enkla resonemang och jämföra detta med egna erfarenheter.
 
 • Centralt innehåll

 • Läsa
 •  
  Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •  
  Sv 1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 •  
  Sv 1-3

  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Så här arbetar vi med arbetsområdet:

Vi tränar mycket på att forma varje bokstav i arbetsboken, på tavlan och i svenska boken.
Vi skapa i olika material kring vissa bokstäver.
Vi arbetar med olika böcker, bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
Vi jobba med ordbilder och lösa bokstavskort för att skapa nya meningar.
Vi har högläsning varje dag och varje vecka läser vi ur "Den magiska kulan. Tillsammans eller enskilt läser eleverna också även andra skönlitterära berättelser, samt olika faktatexter.
I skolan arbetar vi med läsläxan på olika sätt för att utveckla elevens läsförståelse och öka elevens ordförståelse.
Utifrån elevnära texter pratar vi om ord och begrepp, dessa sätter vi sedan  in i olika sammanhang för att vidga elevernas ordförråd och begreppsförståelse.
Vi använder oss av olika  ipad i undervisningen där eleverna bland annat har tillgång till inläsninggstjänst och skolstil med talsyntes.

 

Bedömning - så här visar jag att jag kan:

Genom att kunna läsa enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda olika lässtrategier.
Visa att du förstår det lästa genom att kunna återge delar av innehållet och rätta dig själv om det blir fel.
Genom att delta i samtal och kunna framföra egna åsikter.
Genom att kunna återberätta en enkel text muntligt eller skriftligt med hjälp av stödord, frågor och/eller bilder.
Genom att kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

 • Kunskapskrav

 •  
  Sv 1-1
   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 •  
  Sv 1-1
   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 •  
  Sv 1-1
   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1