Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vampyren i Blackeberg

Skapad 2018-05-02 10:36 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska träna på förmågor gällande läsning genom att arbeta med boken Vampyren i Blackeberg.

Innehåll

Två förmågor som gör dig till en utmärkt läsare

Det finns vissa saker man måste träna på för att bli en bättre läsare. Här beskrivs dessa och även lite om hur vi ska göra det.

Läsflyt

Vad är läsflyt?

Läsflyt handlar om förmågan att läsa en text i lagom takt och att du kan avkoda bokstäver till ljud på ett så det blir ett ord. När du läser med flyt sker detta mer eller mindre automatiskt, alltså utan att du behöver tänka så mycket. Man kan säga att ett utmärkt läsflyt utgörs av tre delar:

  • Korrekt ordavkodning: Att du själva orden läser med enbart få fel
  • Automatiskt processande: Att du läser med bara liten ansträngning i det tekniska i läsningen, istället läggs energi på att förstå
  • God prosodi: Handlar om att du kan läsa i ett gott tempo, ta pauser när det krävs och hur man betonar ord på olika sätt.

Läsflyt är en grundläggande och viktig fömåga, men det är inte detsamma som god läsförståelse eller att vara en god läsare. Men det är en otroligt viktig del för om flytet är gott är det mycket lättare att hänga med och förstå innehållet.

 

Hur?

Än en gång kör vi lite parläsning men kanske även andra sätt att läsa högt där man går igenom om en text flera gånger.

 

Läsförståelse

Vad är läsförståelse?

Läsförståelse handlar om förmågan att förstå det man läser. Det är målet med all läsning. 

Att ha en god läsförståelse handlar inte om att förstå allt utan snarare om att ha sätt (strategier) att förstå och tänka. 

Här är några strategier, din "verktyg i verktygslådan" när du läser: 

  • Att kunna göra inferenser: Det handlar om att kunna "läsa mellan raderna". Att dra slutsatser och förstå saker som inte står direkt uttryckta i texten. 
  • Tänk framåt: Handlar om att genom det man vet, ens förståelse av berättelsen eller texten kunna gissa eller anta vad som kommer hända sen.
  • Visualisera! Försök att skapa bilder av vad som händer och hur saker ser ut under läsningen. Tänk till och försöka föreställa dig hur allt ser ut. Det ökar njutningen med läsningen och förståelsen.
  • Ställa frågor och undra saker: Att ställa sådana frågor om texten som utmanar tankarna. Det gäller att försöka ställa autentiska och öppna frågor till varandra, frågor som inte har ETT givet svar.
  • Att lösa oklarheter: Det är viktigt att kunna ha sätt att lösa problem med förståelse. Var det något du inte förstod så får du läsa om ordet, meningen eller ännu mer, fråga en vän eller slå upp/googla ordet. Man kan också säga att funderingar kring vilka idéer eller budskap som en text har hör till denna strategi.
  • Sammanfatta: Att sammanfatta vad som är viktigt i det man har läst och vad som är detaljer är otroligt viktigt för att kunna förstå en text, och inte minst för att kunna komma ihåg det man behöver komma ihåg av texten.

Ingen strategi är det ensamma svaret till att bli en utmärkt läsare, precis som inget verktyg kan bygga vad som helst. Dessutom hör de alla ihop med varandra. Det vanliga är att det krävs mer än en strategi och mer än ett verktyg om man ska göra något ordentligt. 

 

Hur?

Vi ska öva läsförsåelse på flera sätt. Ni kommer få svara på frågor om texten som kräver att ni läser med olika strategier, t.ex att ni blickar framåt och förutspår utifrån vad ni läst eller försöker förstå varför någon gör något eller liknande som inte står i texten (gör inferenser). Ni kommer även få ställa egna frågor, till texten och till varandra.

Gemensamma diskussioner är kanske det som utvecklar förståelsen för en bok mest. Genom att diskutera med andra får man reda på hur andra förstått och sett på vad som händer i boken. Vi kommer bland annat diskutera i grupper, ungefär som vid muntliga nationella proven.

 

 

Hur du kommer bedömas under momentet:

Skrivhäftet

Ni bedöms genom det ni har skrivit i er skrivbok. Svar på frågor, reflektioner och resonemang. 

Det som främst bedöms genom ditt arbete i skrivhäftet är förmågorna läsförståelse, tolka och resonera och läsförmåga.

Diskussioner

Bedömningen för Tala sker genom muntligt och skriftligt deltagande i diskussioner.

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav för läsmomentet Vampyren i Blackeberg

Mestadels skriftliga förmågor

F
E
C
A
Läsförmåga
Denna förmåga handlar om flytet när du läser, men även hur du hanterar när det inte riktigt flyter.
Du når inte ännu kraven för E på denna förmåga.
(Sv/Sva) Du har visat att du kan läsa skönlitteratur och med flyt.
(Sv/Sva) Du har visat att du kan läsa skönlitteratur och med gott flyt.
(Sv/Sva) Du har visat att du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Det är viktigt att veta att samanfattningar inte betyder endast de tillfällen som jag ber er göra en sammanfattning. När ni läsloggar eller skriver om texten behöver ni alltid ha en viss del av sammanfattning. Det handlar även om att du genom att använda olika strategier exempelvis kan besvara och ställa frågor om texten.
Du når inte ännu kraven för E på denna förmåga.
(Sv/Sva) Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du en grundläggande läsförståelse. Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters (och uppgifters) särdrag.
(Sv/Sva) Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du en god läsförståelse. Du kan på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters (och uppgifters) särdrag.
(Sv/Sva) Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du en mycket god läsförståelse. Du kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters (och uppgifters) särdrag.
Tolka och resonera
Att kunna tolka och sätta sig själv i relation till texten är avgörande för att böcker ska kunna skapa och utveckla tankar hos oss. Här faller även vår förmåga att se sammanhang mellan raderna in, alltså vår förmåga att göra inferenser.
Du når inte ännu kraven för E på denna förmåga.
(Sv/Sva) Du har visat att du utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
(Sv/Sva) Du har visat att du utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
(Sv/Sva) Du har visat att du utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Mestadels muntliga förmågor

F
E
C
A
Tala - samtala
Du når inte ännu kraven för E på denna förmåga.
(Sv) Du har visat att du kan kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt. (SvA) Du har visat att du med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk kan samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
(Sv) Du har visat att du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. (SvA) Du har visat att du med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk kan samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
(Sv) Du har visat att du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. (SvA) Du har visat att du med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk kan samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: