Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation - 2017/2018 Korallen

Skapad 2018-05-02 13:54 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Pedagogisk dokumentation

Innehåll

Var är vi?

På korallen har man arbetat med pärmar, väggdokumentation och dokumentation via unikum. Detta är något vi alltid kan utveckla och bli bättre på. Tidigare har det blivit många inlägg i barnens lärloggar på unikum och då varit många glimtar som skulle passa bättre i bloggen. på förskolan har man beslutat att det ska vara färre och mer kvalitativa inlägga i barnens läloggar och mer glimtar i gruppdokumentationen på bloggen.  


Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få mer delaktighet i dokumentationen och att det som dokumenteras ska ha ett syfte och en rödtråd. 

 

Hur gör vi?

Pärmar:

 1. Delaktighet i vad som sätts in
 2. frihet att titta i pärmarna, ha pärmarna tillgängliga för barnen att titta i när det vill. 
 3. reflektioner om dess innehåll, spontant enskilt eller tillsammans med andra.

Väggdokumentation:

 1. Barns skapande
 2. Bilder från saker vi har gjort.
 3. delaktighet i vad som sätts upp
 4. alla barn ska få ha något de själva gjort på väggarna. 

Unikum:

 1. Rödtråd i inläggen
 2. Färre och mer kvalitativa inlägg i barnens lärloggar
 3. Mer fokus på grupp dokumentation i blogg 
 4. Glimtar i bloggen

 

Hur blev det?

På Korallen har vi arbetat med pedagogisk dokumentation i form av barnens pärmar, väggdokumentaion och via unikum. Barnen har fått vara delaktiga i vad som ska sättas upp väggarna och i barnens egna ramar där de fått sätta upp deras egna teckningar. I pärmarna har barnen fått vara delaktiga i vad dessa ska innehålla och dessa pärmar är tillgängliga för barnen att titta i och tillsammans eller enskilt sitta och reflektera över det som finns i deras pärmar. 

På Unikum har vissa barn varit mer delaktiga i vad som läggs upp och de har blivit erbjudna att utforma egna inlägg då intresse funnits. Vi har arbetat med att lägga upp färre inlägga i barnens lärloggar och då lägga upp inlägga som har ett syfte att skapa en rödtråd och inte lägga upp glimtar i loggen utan att sätta in glimtar i grupp dokumentationen på bloggen. 

 

Reflektion:

Via väggdokumentationen har barnen fått möjlighet till spontana reflektioner av saker som de gjort, det kan vara att de berättar för kompisar om sina skapelser eller att de samtalar om bilder ifrån något vi tillsammans har varit på (ex. Vårkonserten). Reflektionen sker då mellan barn och barn samt mellan barn och pedagog. Pärmarna uppmuntrar även de till reflektion såväl egen reflektion över era utveckling (ex. Deras namn) samt gemensam reflektion då de gärna sitter tillsammans och visar varandra sina pärmar. 

Utifrån förra årets kvalitetsuppföljning så har vi satt ett gemensamt förhållningssätt till dokumentationen i Unikum, samt förbättrat arbetet med gruppdokumentation då vi på unikum arbetat mer med glimtar i bloggen och mer genomtänkta inlägg på enskilda barn. Barens egna lärloggar har fått färre inlägg med mer kvalitativa inlägg. Men detta är något som fortfarande är under utveckling då vi samtalat om att dokumentationen ska börjas på Musslan och sedan gå över och i samma inlägg dokumentera utvecklingen som har skett. Vissa inägg har vi kunnat fortsätta på i lärloggarna och visa på en utveckling medan andra inlägg varit svårare att skapa en röd tråd igenom. Detta är något som kan förbättras.

I Unikum har det varit svårare att få med barnens delaktighet i sin dokumentation. Vi får landa i att unikum mer är ett verktyg för pedagoger och föräldrar än för barnen själva. 

 

 

Vad kan vi bli bättre på? 

 • Lärloggen ska spegla det enskilda barnet i aktiviteten som vi gjort gemensamt. (behöver inte alltid finnas bilder på det enskilda barnen i aktiviteten, utan att man har något att skriva om det enskilda barnet i lärloggen.) 
 • Bli bättre på att fånga upp barnens egna reflektioner om väggdokumentationen.
 • Unikum- Glimt i bloggen- hur ska vi förhålla oss till det? Hur ofta? Vad? Hur många barn ska delta i aktiviteten för att det ska va ok? 
 • Titta tillbaka på tidigare inlägg i lärloggen för att skapa en rödtråd i dokumentationen. 
 • Pärmarna- vad ska barnen få sätta in? Något som påvisar en utveckling. Vara tydliga med att skriva förklaringar till det som sätts in i pärmen. 
 • Väggdokumentation- Sätta upp förklaringar till vad och hur vi gjort det som sitter på väggen i hallen. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: