👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik Vt åk 2

Skapad 2018-05-02 19:05 i Njutångers skola Hudiksvall
Grundskola 2 Matematik
Vad är en geometrisk kropp? Hur kan jag ta hjälp av en uppställning/algoritm när jag räknar addition och subtraktion? Hur räknade man förr i Indien? Är det möjligt att mäta skolgårdens omkrets?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i matematik?

Taluppfattning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 •   Positionssystemet: tusental, hundratal, tiotal och ental.
    Hur man räknade i Indien och Romerska riket förr i tiden.

Addition, subtraktion, multiplikation och division
Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • Algoritm/uppställning inom addition och subtraktion.
 • 100-hopp.
 • Öka och minska med 1 och 2.
 • Strategier för huvudräkning inom talområde 0-1000.
 • Multiplicera med 3 och 4.
 • Dividera med 3 och 4. 
 • tal i bråkform, hel, halv, tredjedel och fjärdedel.
 • enkla mönster i talföljder.

Begrepp

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • De olika räknesättens begrepp t.ex. produkt/faktor, täljare, nämnare och kvot.
 • Linje och sträcka.
 • Kant, sidoyta.

Geometri

Du kommer få utveckla kunskaper om:

 • Vad en geometrisk kropp är.
 • Linje, strecka och ändpunkt.
 • Omkrets.
 • Enkel förstoring och förminskning.
 • Beräkna tid.
 • Klockan 20 i 20 över, 5 i halv, 5 över halv.
 • Beräkna samt uppskatta längd i centimeter och meter. 

 

Sannolikhet och statistik_

Du kommer att få utveckla kunskaper om:

 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera och beskriva resultat.  

Problemlösning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • Att lösa textuppgifter där du väljer räknesätt och räknar ut uppgiften.
 • Problemlösningsmetoderna rita och pröva.
 • Skriva egna uppgifter/tanketavlor.

 

Varför ska vi lära oss om matematik?
Därför att kunskaper i matematik hjälper dig att ta bra beslut i livet.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- Lösa problem.
- Använda matematiska begrepp.
- Välja och använda olika metoder.
- Kunna förklara hur du räknar.
- Prata matematik.

 
Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Ha genomgångar.
 • Arbeta i ma-boken.
 • Arbeta med praktiskt material.
 • Använda matematiska begrepp.
 • Arbeta utomhus genom att bland annat mäta på skolgården.
 • Spela matematiska spel.
 • Berätta hur du räknar och lyssna på andra. 
 • Färdighetsträning med iPad.

Elevinflytande
Val av extrauppgifter och efter varje kapitel får du i ”Koll på” göra en självskattning och bestämma om du vill träna mer (gula sidor) eller om du vill ha en utmaning (gröna sidor).

Bedömning
Du får visa dina kunskaper genom: 
- att vara aktiv på lektionen och visa vad du kan under genomgång och samtal.
- det dagliga arbetet på lektionerna.
- att deltaga i olika matematikspel.
- att göra olika diagnoser.

 Du ska kunna:

 • Talens grannar 0-1000.
 • Räkna framåt- och bakåt 0-1000.
 • Känna till positionssystemet och begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Siffrans värde i tresiffriga tal.
 • Mönster i talföljder.
 • Förstå och kunna fortsätta rita mönster.
 • Matematiska likheter, addition och subtraktion.
 • Känna till begrepp för de fyra räknesätten.
 • Kunna utföra beräkningar i addition och subtraktion med hjälp av uppställning.
 • Huvudräkning i addition- och subtraktion inom talområdet 0-1000.
 • Multiplikationstabellerna 2, 5 och 10
 • Tal i bråkform, hel, halv, tredjedel och fjärdedel.
 • Uppskatta, jämföra och mäta med centimeter och meter.
 • Beräkna omkrets.
 • Analoga klockan.
 • Namnen på geometriska figurer och kroppar.
 • Uppskatta och jämföra tid (minut/timmar).
 • Fylla i, läsa av och tolka diagram och tabeller.
 • Göra en liknande problemlösningsuppgift.
 • Lösa problem (textuppgifter) genom att välja och använda en metod som passar till problemet t.ex. rita eller pröva.
 • Visa och berätta hur du tänker när du räknar ut en uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3