👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Naturvetenskap Norr/Sörgården

Skapad 2018-05-03 08:20 i Bullerbyns förskola Hudiksvall
Förskola
Naturvetenskap med fokus på Kretslopp, Odling, Vatten, Hav och Sjö.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap

 

Tidsperiod: 18/19

Förskolans namn: Bullerbyns förskola

Grupp: Norrgården och Sörgården

Barnens ålder:3-5

År och datum:

 

Vilket innehåll ska behandlas?  

Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg och lärande bildar en enhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.
Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att 
lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Tillsammans ska vi utforska kretsloppet, så frön, fundera på vad som är hav och sjö. Vad händer om havet och sjöarna utsätts för nedskräpning? Vad händer i naturen i årstidsväxlingarna?

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?  

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?  

Förståelse och nyfikenhet för kretsloppet.

Vad händer med och hur påverkas naturen/havet om vi skräpar ner. Konsekvenser av människans handlande påverkar naturen.

Följa djur och natur i skogen och mark samt i havet.

Skapa nyfikenhet och respekt för djur och natur.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi börjar med att ta reda på barnens förförståelse om natur, hav, sjö och deras nyfikenhet genom att använda frågor och vår pedagogiska dokumentation.Detta ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete. Barnens nyfikenhet och intresse leder oss vidare till fördjupning i vårt arbete med undervisningen i naturvetenskapen.

I vårt arbete med Grön Flagg  kommer vi arbeta med materialet "Rädda havet med hajen Kaj" från Håll Sverige Rent.

Vi kommer besöka skogen samt gå ner till havet. Experiment med anknytning till kretslopp, hav.

Arbetet kommer ske i mindre grupper samt med hel grupp under läsåret 18/19. Alla pedagoger på Norr och Sörgården är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Pedagogiska dokumentationer i kommunens mallar för pedagogisk dokumentation. Unikum med lärloggar och kopplingar till läroplanen och planeringar gjorda utifrån projekt mm. Bilder och filmer från verksamheten.

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. 

Planeringen upprättad av:

Norr och Sörgården

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016