👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEMLA - Ett projekt i förskolan under 6 veckor

Skapad 2018-05-03 09:29 i Förskolan Äppelgården Vaxholm Stad
Förskola
SEMLA - ett arbetssätt i förskolan Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio Emotionellt Materiellt Lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet.

Innehåll

Vad?
Vi kommer att arbeta med SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer och genomföra planer. Vi har en gemensam frågeställning som är utmanande och hållbar över tid som inte går att hitta omedelbara och slutgiltiga lösningar på.
 
-Hur bor, lever och färdas vi i Vaxholm om 100 år?
 
Hur?
Genom ett transdisciplinärt förhållningssätt.
En iordningsställd miljö:
 • Tillåtande - man kan bestämma vad materialet kan användas till.
 • Rikligt med utforskande material, all slags skapande material som återvinningsmaterial.
 • Hjälpmedel för att sammanfoga, forma, skapa. Tex lim, tejp, gem, ståltråd...
 • Tillägg för rollek etc...
 • Material som kan tillgodose varje barns frågor.
 • Möjlighet att kunna söka information.
Inkludering och delaktighet -grupp och individfokus samtidigt.
Förhållningssätt:
 • En stöttande miljö som understödjer utforskandet.
 • Självstöttande -utveckla egna idéer.
 • Uppgiftsstöttande -gemensamt problem.
 • Socialt stöttande -ihop med kompisar och vuxna.
 • Interagera med varje barn.
 • Ge kvalificerade erbjudanden.
 • Skapa förutsättningar för koncentration, uppmärksamhet och "grit".
Vi samlar våra reflektioner löpande i det egna arbetslaget utifrån följande frågeställningar:  
 
Våra upptäckter och iakttagelser kring barnens förändrade kunnande gällande: 
 • Uppmärksamhetsförmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Kommunikationsförmåga 
 • Hur barnen anammar det etiska perspektiv vi förmedlar till dem gällande dokumentation och respektfullt förhållningssätt till andras arbete och idéer 
Våra upptäckter och iakttagelser kring: 
 • Vad som händer när vi tar hjälp av barnens dokumentation för att komma vidare i SEMLA arbetet. 
 • Vår förmåga att ge barnen kvalificerade erbjudanden för att ge barnen stöd i SEMLA arbetet utan att störa barnets egen arbetsprocess och vad detta förhållningssätt leder till. 
 • Effekten av att tillsammans med barnen samla tankar kring "dagens undervisningsstund" samt göra en återblick/revisit vid arbetets start för att stärka arbetets fortskridande.
Vi introducerar med filmen "Linbana över älven, Göteborg 2021" och andra filmer som handlar om framtiden. Barnen får titta på bilder på olika hus, färdsätt och fantasier om hur man tror att framtiden kommer att se ut. 
Varför?
Under det sista upplägget till det treåriga forskningsprojektet "Undervisning i förskolan" med Malmö Högskola har Vaxholm valt att prova på SEMLA. Alla deltagare i Undif gruppen röstade fram detta undervisningsupplägg.
 
Dokumentation?
Pedagogisk dokumentation som en del av undervisningsuppdraget -tre dokumentationspraktiker:
 • Pedagogernas dokumentation av det enskilda lärandet.
 • Barnens dokumentation av det som intresserar de just nu.
 • Reflektion och samtal -barnen berättar, visar och lär ut det man lärt sig.
Radera, sålla och spara ihop med barnen. De vuxna uppmärksammar etiska frågor och tränar barnens ömsesidiga respekt och individuella integritet med hjälp av tex "Stopphanden".
 
När?
En gång i veckan under 1,5 timme under en 6-veckors period.
 
Var?
På avdelningen i ett SEMLA rum.
 
Vilka?
Fyra och femåringar som tillsammans bildar en grupp på sex barn och två pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016