Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - 2017/2018 Korallen

Skapad 2018-05-03 10:22 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Vi arbetar för att alla barn ska tillämpa sig ett positivt förhållningssätt mot andra människor. Förskolan har en nolltolerans emot mobbning, utfrysning och jobbar aktivt för att alla barn ska bli inkluderade i förskolans verksamhet. 

Vi arbetar med barn med olika behov och barn som kommer ifrån olika delar av världen, detta skall ses som en tillgång och vi lyfter att man ska vara emot andra så som man själv vill bli behandlad. 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Vi vill att alla barn skall kunna känna sig som en del av gemenskapen oavsett hur man ser ut, vart man kommer ifrån, vilka förutsättningar man har osv. 

Som mål har vi att alla barn skall kunna reflektera över sitt handlande och kunna känna sig in i någon annans situation. Lära sig hur man är en bra kompis och att allas olikheter är tillgångar man kan lära sig av.

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

1. Fadderbarnet 

 • Samtala om hur det kan se ut för vissa barn som är i en mer utsatt situation
 • Bidra med att samla in pengar att skicka till fadderbarnet 

 

2. Kungaskogen 

 • Nyfikenhet på varandras olikheter 
 • Lära av varandra 

3. Kompistema/känslotema

 • Hur man är en bra kompis
 • Att säga förlåt
 • Hur andra kan känna 
 • Hur du kan känna 

4. Vardagliga mötet 

 • Konflikt hantering
 • Hur man bemöter andra 
 • Närvarande pedagoger
 • Demokratiskt arbetssätt 
 • Barns inflytande 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

Vi har arbetat med barngruppen för att skapa en god miljö. Vi har dagliga samtal med barnen om hur man är en bra kompis och hur man tillsammans kan lösa de konflikter som uppstår via kommunikation. 
Vi som pedagoger är närvarande och handleder barnen i deras vardag då konflikter, frågor och undringar kan uppstå. På korallen har vi arbetat med kompis/känslotema för att barnen ska kunna få en förståelse för andras känslor, hur man kan vara en bra kompis samt hur man kan lösa konflikter via kommunikation. Barnen har fått göra självporträtt för att uppmärksamma hur de själva ser ut samt se likheter och olikheter. 
Det råder nolltolerans mot mobbning och utfrysning, där är personalen närvarande och handleder barnen i hur man är emot varandra, vad som är okej och vad som inte är okej. 
Vi lyfter barnens olikheter och ser dessa som tillgångar där man kan lära av varandra. Vännerna i kungaskogen har lyft olikheter och hur man kan ta lärdom av dessa. Vi har utforskat olika språk och hur det ser ut i de länder där dessa språk talas. 
Vi har arbetat med att samla in pengar till vårt fadderbarn och samtalat om var hon kommer ifrån och hur det ser ut för henne där hon bor samt vilka förutsättningar hon har. Några barn har samlat in pengar på eget inisiativ genom att baka och sälja det de bakat på våran drop-in fika, alla pengarna de tjäna in gick till fadderbarnet. 
Till vårfesten samtalar vi om fadderbarnet och odlar växter, bakar och skapar saker som vi kan sälja under vårfesten, i syfte att tjäna in pengar till vårat fadderbarn. 
 
 
Reflektion: 
Inom vårt kompistema/känslotema har vi fått in flera bitar av värdegrunden. 
Vi känner att värdegrund är något som sitter hos oss pedagoger och som vi arbetar med dagligen. Vi märker på barnen att de blir mer omhändertagande och att de hjälper varandra att påminna om gemensamma regler (ex. att man inte viskar). Barnen hjälper varandra med olika saker (ex. påklädning, om någon slår sig, visa hur ma gör osv.) 
De äldre barnen har hjälp de yngre barnen mycket i olika sammanhang och detta har kommit att ske per automatik och inte enbart när en pedagog bett någon att hjälpa ett annat barn.
Även om det fungerar bra bör vi vara kritiska till vårt arbete för att se vad vi kan utveckla mer. 
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: