👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2018-05-03 13:13 i Uppsävjaskolan Uppsala
Matematikplanering för årskurs 4
Grundskola 4 Matematik
De fyra räknesätten, tid, tabeller och diagram , geometri, bråk, volym och vikt

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

Du ska utveckla din förmåga att välja lämpliga räknesätt att lösa problem.

Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

Du ska utveckla din förmåga att se samband mellan matematiska begrepp.

 

Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder

Klockan

Geometri - använda enheterna meter, kilometer och mil, areaberäkning av rektanglar, använda de vanligaste enheterna för area, förstå och använda skala

Tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Vikt och volym- kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter, växla mellan olika volymenheter, jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram, växla mellan olika viktenheter.

Tabeller och diagram- kunna använda en tidtabell, läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram, rita linjediagram, räkna ut medelvärde.

Bedömning - vad och hur

Du  kommer att bedömas utifrån din förmåga:

-att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och hur du funderar kring de strategier du väljer.

-att välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter både på egen hand och i grupp.

- att se samband mellan olika matematiska begrepp.

-att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde

Gruppuppgifter och enskilda uppgifter med problemlösning

Laborativa uppgifter

Färdighetsträning

Rörelsematematik

Skriftliga diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik, matris 4-6

Problemlösning
förmåga att formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
- Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär. - Du gör i huvudsak fungerande beskrivningar av tillvägagångssätt. - Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - Du kan bidra till ytterligare tillvägagångssätt.
- Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär. - Du gör väl fungerande beskrivning av tillvägagångssätt. - Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - ger förslag till ytterligare
Begrepp
förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dem
- Du har grundläggande kunskaper. - Du använder och beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt i välkända sammanhang. - Du kan föra enkla resonemang om hur begreppen hänger ihop.
- Du har mycket goda kunskaper. - Du använder och beskriver på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang. - Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begreppen hänger ihop.
Metod
förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
- Du kan i huvudsak använda fungerande metoder. - Du kan med viss anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med tillfredsställande resultat.
- Du kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder. - Du kan med god anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med mycket gott resultat.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
- Du kan redogöra för och i huvudsak samtala på ett fungerande sätt. - Du kan med viss anpassning till sammanhanget göra detta.
- Du kan redogöra och samtala på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. - Du kan med god anpassning till sammanhanget göra detta.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang och kunna framföra och bemöta matematiska argument.
- Du kan till viss del föra resonemangen framåt.
- Du kan föra resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.