👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAmband och förändring vecka 12-20

Skapad 2018-05-07 09:52 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Matematik
Lektionsplanering hittar du även på sites

Innehåll

Här ska du göra en självskattning vecka19 för att se om du har hunnit tillgodogöra dig alla delar i detta område. 

Sedan kommer Kathrin att göra bedömning efter avslutat område i Kunskapsöversikten

 

Här ser du planeringen:planering

Matriser

Ma
Självbedömning samband och förändring

säker
ganska säker
osäker
Räkna ut hur mycket 7 rosor kostar när 5 rosor kostar 40 kr
Avläsa och ange punkter i ett koordinatsystem
Rita ett koordinatsystem och pricka in punkten (2, 3)
Beskriva vad som menas med origo
Gradera axlarna i ett koordinatsystem som t.ex. handlar om pris och vikt och rita in en graf med hjälp av tabellen
Lösa problem med koordinatsystem t.ex. Vilken påse är billigast? Vilka påsar väger lika mycket?
tolkar och utför beräkningar med förändringsfaktor
utför olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procent, beräknar del eller helhet då procenttalet är känt

Ma
Kunskapsöversikt matematik Samband och förändring år 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
löser problem med procent från olika ämnesområden och vardagliga situationer
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.
Tolkar grafer och läser av koordinater godtagbart t ex rabatt, ränta eller upprepade procentuella förändringar
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
Förstår begreppet förändringsfaktor
. grundläggande
. god
. mycket god
känner igen och använder olika proportionella samband t ex om 2 kg äpplen kostar 32 kr så kostar 0,3 kg äpplen 4,80 kr
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förstår att samband kan visas som tabell, graf och formel
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang
Förklarar någon skillnad mellan en proportionalitet och andra linjära samband
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
följer, framför och bemöter matematiska resonemang om proportionalitet, procent och procentuell förändring
enkla i huvudsak
utvecklade väl
välutvecklade. mycket väl
Använder enkla matematiska resonemang vid jämförelser av grafer
enkla
utvecklade
välutvecklade

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
utför olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procent, beräknar del eller helhet då procenttalet är känt
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
tolkar och utför beräkningar med förändringsfaktor
tillfredsställande.
gott.
mycket gott.
Kunna visa samband i form av en tabell, graf och en formel
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket god

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisar sina tankar som har med funktioner att göra på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika uttrycksformer
enkla
utvecklade
välutvecklade
Svarar i för situationen lämplig enhet och med rimlig noggrannhet
i huvudsak fungerande
ändalmålsenliga
ändamålsenliga och effektiva