👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljégruppen

Skapad 2018-05-07 09:58 i Musikantens förskola Helsingborg
Förskola
Att skapa och dokumentera tillsammans med 3-åringar. Motorik, nyfikenhet, mångsidigt material som nyckelord, med perspektiv på vad som sker i görandet.

Innehåll

Förskolans visionsord

Glädje  
Vi ser nyfikna, kreativa, lösningsfokuserade och idérika barn hos oss. Vi har roligt när vi lär.

Lekfullt lärande   
Vi tar till vara på situationer som uppkommer i leken och uppmuntrar barnen att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade och förundras tillsammans med oss pedagoger.

Inspirerande miljö  
I våra mötesplatser får varje barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet.


Bakgrund och syfte till planeringen

Förskolans prioriterade mål 
Varje barn ska stödjas i sin språkliga utveckling för att bli bättre på att kommunicera och förmedla upplevelser samt få inflytande.

På Musikantens förskola arbetar vi med en pedagogik som gör omvårdnad, omsorg, fostran och lärande till en helhet. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet, intresse behov och åsikter där syftet är att utmana barnen vidare i sitt lärande. Detta gör vi i hela förskolan tillsammans, i stor grupp avdelningsvis, i liten grupp eller i det individuella mötet barn och personal emellan.

Såhär arbetar vi
Detta läsår har vi delat in barnen efter ålder, i fem olika grupper. I grupperna har vi utgått från barnens behov. Grupperna är Femårsgruppen, Sagogruppen, Ateljegruppen, Skapandegruppen och Babblargruppen. Femårsgruppen jobbar skolförberedande tillsammans med andra femåringar i närområdet. Sagogruppen jobbar mycket med språk- och språkförståelse. Ateljegruppen och Skapandegruppen jobbar med färg, form och musik. Babblargruppen jobbar med motorik och språkutveckling. Det övergripande temat för våra grupper är områdets tema RÖRELSE. Ni kan läsa mer om ert barns grupp i de olika gruppernas blogginlägg på Unikum.

På onsdagar har vi rörelse i hela huset. De äldre barnen går till gympasalen. Där blandar vi med styrda aktiviteter och aktiviteter då barnen väljer själva. De yngre barnen har rörelse inne på avdelningen till olika rörelsesånger eller på annat sätt t ex hinderbana. Vi använder oss ofta av samma sånger för att det ska vara bekant och tryggt för barnen. Vid rörelse ute använder vi oss av fotbollsplanen och närområdet för att tillgodose mera av barnens rörelsebehov. Annars har vi utevistelse i princip varje dag.

Vi arbetar för en god atmosfär på förskolan där alla barn ska känna alla vuxna och barn. Vi är alla pedagoger och barn tillsammans så mycket vi kan. De yngre barnen har förebilder bland de äldre. De äldre har möjlighet att utveckla sitt självförtroende genom att hjälpa och visa de yngre. Vid inskolningar är det en trygghet för syskon att umgås en stund innan man delar på gruppen. 

Måndagar och fredagar har vi färre antal barn. Då är personalen tillsammans för att dokumentera, reflektera och lägga in inlägg på Unikum. Vi har även fått till en enskild timme per pedagog i veckan då vi har kunnat titta på våra reflektioner och dokumentera och planera en vidareutveckling av barnens utveckling och lärande.

Barns inflytande
I våra grupper ser vi till barnens behov och frågar de som kan svara om vad de vill göra i gruppen. I Sagogruppen t ex valde barnen att spela upp en saga själva istället för med lerfigurer som de hade gjort. I Femårsgruppen väljer barnen dels utifrån röstning och dels individuellt vad dagen ska innehålla. På Lingon tar vi vidare upp i storgrupp om demokratiska beslut av olika slag och pratar om hur man gör i regeringen och hur det fungerar med röstning. På Blåbär jobbar vi med att se hela barnet, lyssna in och känna av så att barnens röster gör sig hörda.

 
Tanken med Ateljégruppens aktiviteter

I 3års gruppen ska vi försöka träna både finmotorik och grovmotorik. Detta genom skapande där barnen får möta så mycket olika material som möjligt. Barnen ska få varva att välja material själva och bli utmanade av pedagogen med nya material. Fokus ligger på att använda, upptäcka och görandet kring materialet inte kring produkter. 

Vi ska tillsammans dokumentera det som sker i görandet och barnens delaktighet och inflytande står i fokus med en hjälpande hand av pedagogen. Barnen ska få träna språk genom att beskriva sitt eget görande/skapelser och andras och samtidigt träna tålamod, turtagning och i görandet träna sin fantasi.

 

 

I slutet av terminen kommer planeringen att uppdateras med svar på följande två frågor:

Slutsatser - vilken utveckling har vi sett:

Barnen har utvecklat sitt språk, sin kreativitet, att fundera, fantisera och vara nyfikna. De har visat koncentration och har ställt frågor. De har även utvecklat sitt sociala samspel genom lyssna på och att hjälpa varandra. Barnen har lärt sig använda olika verktyg som pensel, sax, tuschpennor, olika sorters papper, klister med mera. Barnen har räknat hur många ben på en spindel, hur många bilar eller antal färger. De som kan mycket har visat de andra. Barnen har också haft utevistelse, rörelse och vattenlek.

Så här utmanar vi barnen vidare:

Vi tänker att vi kan erbjuda barnen mer material och aktiviteter från och i naturen. Vi tänker också att vi kan uppmuntra barnen till egen fantasi och skapande för att öka koncentrationsförmågan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016