👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Samhällsekonomi 02a+02c

Skapad 2018-05-09 09:57 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Inflation, monopol, ränta och planekonomi? Varför har de flesta länder statsskuld? Hur ser det ekonomiska kretsloppet ut? Den ekonomiska världen är full av uttryck, som förutsätter att vi känner till de grundläggande begreppen och modellerna!

Innehåll

Mål

Arbetsområdet syftar till att du ska utveckla grundläggande kunskaper om samhällsekonomi så att du utvecklar förståelse för hur individ och samhälle påverkar varandra. Du är en aktör på marknaden och det spelar roll hur du agerar! Undervisningen syftar till att du med hjälp av kunskaper om samhällsekonomiska begrepp, modeller och mönster ska utveckla förmågor så att du kritiskt kan granska aktörer i vårt samhälle och med olika resonemang och val av handlingar kan vara med och påverka utvecklingen för ett hållbart samhälle.

Arbetets innehåll

Vi kommer under arbetsområdet att närmare studera:
- grundläggande begrepp och modeller kring privat- och samhällsekonomi
- vad styr vår konsumtion? Vilka konsumtionsmönster kan leda till ett hållbart samhälle?
- Hur kan resurser fördelas lokalt och globalt?
- Vem kan påverka ekonomin? Poitiker? Näringsliv? Institutioner?

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att lära oss genom:
- genomgångar i klassen
- övningar i klassrummet
- läsa lärobokstexter 
- gruppuppgifter


 

Visa din kunskap - Bedömning

Ni visar era kunskaper och förmågor genom att delta aktivt i genomgångar och diskussioner. Dessutom kan n i visa era kunskaper kring grundläggande begrepp och modeller i ett prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9