Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sweden Ahoy!

Skapad 2018-05-09 10:23 i Frösåkersskolan Östhammar
A five-week-theme about Sweden based on "Spotlight 7".
Grundskola 7 Engelska

Plan: Sweden Ahoy!

Time:

5 weeks

Innehåll

Description of project

Texts in textbook:  

"Sweden from Toe to Top", p38-39 Spotlight (reading) 

"Everyone in Sweden Loves It" p42-43 Spotlight (reading) 

"Zoë, Uday and Osore" p44-45 Spotlight (reading) 

"The great storm" p46-47 Spotlight (listening) 

 

Grammar

Past tense - regular and irregular  

Exc: C, p56 Workbook

Extra: "List of irregular verbs" + "Fill in the correct form of the verb"
 https://osthammar-my.sharepoint.com/personal/kristina_soderman_edu_osthammar_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=JfFe9ZEOGnmHljHYEWI28McOpjWhcEz03z9o0mLVHhw%3d&docid=02f67f46cb63e45aead721d3a5b6b48bb

 

 Listening

"The great storm" (from textbook). Listening + True or false, p55 (workbook). 

"An Interview with Paul", workbook p58 

 

Reading

 • Sweden from Toe to Top + answer questions A, p51 
 • Everyone in Sweden Loves It + Answer the questions, p 53 
 • Zoë, Uday and Osore + AB p 54 

 

 Speaking

Tell your friend about yourself and Sweden! Write down keywords and include: 

 • A few facts about Sweden 
 • Some famous/interesting places in Sweden and what they are (no more than 3!) 
 • Some typical Swedish food and what you think about it 
 • What kind of food you like 
 • Which is your favourite Astrid Lindgren fairytale? What is it about? 

Work in pairs, prepare and then record your presentation. 

 

Writing: 

"This is me" or "Family living"

 

Extra: 

Max Martin + gaps in his No 1 song: Baby One More Time 
https://osthammar-my.sharepoint.com/personal/kristina_soderman_edu_osthammar_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=3n4j%2fhvP%2bgrx4w6VXfTLAOpToQufyXHz1XJ6y%2bUEYnY%3d&docid=07beb69af8b4e40238067ac038e9c3d49

 

Words: (from workbook) 

Quizlet: Everyone in Sweden loves it

Zoë, UDay and Osore

The great Storm

 

For students in need of more challenge: 

Text about Sweden: make questions to the text and translate new words. 
https://osthammar-my.sharepoint.com/personal/kristina_soderman_edu_osthammar_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=JhFrRvh8%2fZr35HZGazdopTklIFrPu%2b5VhnFkSADxOx4%3d&docid=04ec36ff630b64301922a6492767f752c

 

Examination (from teacher's guide)

Reading, p150-151 

Spotlight on words, 155-157 

 

Matriser

En
Engelska: Sweden Ahoy!

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
TALA
Förmedlar olika slags budskap genom att berätta, beskriva, ge instruktioner, samtala, diskutera och argumentera. Innehåll kan vara vardagliga ämnen, något man varit med om, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Använder ett enkelt språk så att lyssnaren delvis kan förstå berättaren.
Använder kända ord och fraser så att lyssnaren förstår. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser eller egna åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som lyssnar lätt förstår.
Använder ett varierat språk genom att använda nyanser, omformuleringar och synonymer för att utveckla innehållet och visa flyt i språket. Beskriver, förklarar och uttrycker tankar och åsikter som tydligt framgår i olika situationer. Talar obehindrat om olika ämnesområden och frågeställningar på ett tydligt och detaljerat sätt.
SKRIVA
Skriver olika slags texter såsom berättelser, beskrivningar, instruktioner, dialoger och argumentationer. Innehållet kan handla om vardagliga ämnen, intressen, händelser, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, skola, vänner och fritidsintressen. Använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten.
Använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser eller åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Skriver olika slags texter som har en tydlig röd tråd och som läsaren lätt förstår. Använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läser och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter (berättelser, beskrivningar, instruktioner, samtal, diskussioner, argumentationer). Innehållet kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Läser och förstår delvis huvudinnehållet i enkla texter, som till största delen består av vanliga och vardagliga ord. Återberättar med stöd och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i instruktioner och vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter som är anpassade till ålder. Förstår även texter inom okända ämnesområden. Återberättar och kommenterar både helhet och detaljer i texterna.
Läser, förstår och kommenterar innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet i texten även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, diskuterar och drar slutsatser kring innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
HITTA STRATEGIER
Använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. förstår av sammanhanget, använder ordbok och kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor och följdfrågor.
 • En
Känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Hantera språket i tal och skrift, språklig säkerhet
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Bearbeta, förbättra
Bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner.
Bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt, så att resultatet förbättras.
Bearbetar medvetet och självständigt sitt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: