Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP religionskunskap årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-12 13:36 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för religionskunskap under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Religionskunskap
Så här kommer vi att arbeta med religionskunskap.

Innehåll

Religionskunskap årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att utgå ifrån en historisk analysera kristendomen och andra religioner, analysera hur religioner påverkar och påverkas, reflektera, resonera och argumentera och söka information.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar 

 • Ha kunskap om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Se likheter och skillnader mellan världsreligionerna

¤ Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 • Få en insikt i centrala tankegångar i kristendomen och de andra världsreligionerna och se samband mellan religiösa uttryck och tankar
 • Känna till fornskandinavisk och samisk religion och känna till några berättelser från religionerna
 • Se spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle
 • Kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser förr och nu

¤ Reflektera över livsfrågor

 • Få en insikt i hur olika livsfrågor kan skildras och föra ett resonemang kring detta ex. vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat
 • Få en insikt i hur synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar
 • Identifiera moraliska frågor kring  flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet,  samt utanförskap och kränkning

¤ Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

 • Kunna ämnesspecifika ord och begrepp som religion och livsåskådning
 • Föra resonemang om vardagliga frågor  och koppla ihop detta med människors identitet, livsstil och grupptillhörighet
 • Få en förståelse för begreppen rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • Framföra åsikter kring vad ett bra liv kan vara och att göra gott genom att använda etiska begrepp

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna söka information och reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och förklara om den går att använda
 • Använda olika källor för information ex. böcker, film och Internet  

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Förklara ämnet religionskunskap
 • Ursprungsfolkets religioner
 • Religionerna i Norden förr i tiden
 • Gudar i fornnordisk religion
 • Världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Religionernas ursprung
 • Gamla testamentet
 • Nya testamentet
 • Kristendomens roll förr och nu
 • Högtider och traditioner
 • Livsfrågor
 • Moraliska frågor
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Närmiljön
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas
 • Reflektera
 • Resonera och argumentera
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Religionskunskap bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: