👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 -

Skapad 2018-05-13 21:08 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Planering för arbetet i matematik under höstterminen i åk 3 och en matris för kunskapsmål att uppnå åk 1-3.
Grundskola 3 Matematik
Bedömning stod på mate åk 3

Innehåll

Syfte

Innehåll

Under höstterminen arbetar vi med följande:

-likhetstecknets betydelse

-tabeller och diagram

-olika talsysten i matematikens historia

-dela upp naturliga tal

-automatisering av huvudräkning i addition och subtraktion inom talområdet 0-20

-addition och subtaktion med uppställning och växling

-skriftlig huvudräkning

-olika sätt att beskriva en matematisk händelse (räknehändelser)

-sambandet mellan multiplikation och division med 3 och 6, 4 och 8, 5 och 10

-sannolikhet i slumpmässiga försök

-klockan (analog och digital tid)

-jämföra, uppskatta och mäta omkrets och areor

-rimlighetsbedömning och överslagsräkning

-använda skalor vid förminskning och förstoring

-talen upp till10 000( uppbyggnad, tusental,hundratal,tiotal och ental)

-addition och subtraktion upp till 1000 ( skriftliga räknemetoder och strategier)

-symmetriska mönster

Arbetssätt

genomgångar i grupp och enskilt

arbete enskilt eller i par

matematiska samtal

färdighetsträning i räkneboken Prima

laborativa övningar.

spel

utematte

.

Bedömning

av dina förmågor utifrån elevarbeten, matematiska samtal och , diagnoser ur "Förstå och använda tal", Prima och Skolverkets diagnosmaterial " Diamant"

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
Ramsräknar 0-100 Delar upp 1-10 Tallinjen 0-100 Talgrannar 0-20 Taluppfattning 0-20
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser Delar upp 1-20 Tallinjen 0-1000 Talgrannar 0-100 Taluppfattning 0-200
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser Delar upp 1-100 Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
 • Ma  1-3
Positioner för ental och tiotal Våra siffrors utveckling Formar siffror och skriver tal 0-100
Positioner för ental, tiotal och hundratal En annan än vår kulturs matematiska symboler
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental Ytterligare en annan än vår kulturs symboler
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Teckna en halv och en fjärdedel i bråkform
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5
 • Ma  1-3
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
 • Ma  1-3
Förstår vad addition och subtraktion står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av addition och subtraktion i elevnära situationer
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten Användande av multiplikation och division i elevnära situationer.
 • Ma  1-3
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion Skriftliga räknemetoder 0-20 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200 Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division Multiplikation upp till 5*5 Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång Använda miniräknare
 • Ma  1-3
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
 • Ma  1-3
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Ma  1-3
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster
Konstruera egan geometriska mönster Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-100 Skutträkna 2, 5 och 10
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100, samt enkla geometriska mönster Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100
Geometri
 • Ma  1-3
Cirkel, kvadratr, rektangel och triangel
Punkte, linjer och sträckor
Klot, koner, cylinder och rätblock
 • Ma  1-3
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion
Konstruera enkla geometriska objekt Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
 • Ma  1-3
Uppmärksamma symmetri i naturen
Avbilda symmetrin från en given bild
Konstruera egna symmetriska mönster
 • Ma  1-3
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter Äldre måttenheter Hel- och halvtimmar Klockans delar
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl Äldre måttenheter' Kvartar
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl Äldre måttenheter Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ma  1-3
Avläsa ett värde i en enkel tabell eller ett enkelt diagram
Avläsa enkla tabeller och diagram
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Udda och jämna tal Proportionella samband, så som äldre och yngre, större och mindre...
Problemlösning
 • Ma  1-3
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem muntligt, ritande och/eller skriftligt Konstruera egna problem
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering
 • Ma  1-3
Lösa ett problem med passande metod