👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och demokrati

Skapad 2018-05-13 22:25 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi ska arbeta med områdena källkritik och demokrati. Vi ska ta reda på mer om olika källors trovärdighet och lära oss hur vi kan bli mer källkritiska. Vi ska också ta reda på hur människor påverkar varandra och hur det är att leva i ett samhälle tillsammans.

Innehåll

Mål:

 • Att känna till vad källkritik är och kunna använda olika källor.
 • Att känna till olika samhällsstrukturer.
 • Att känna till hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
 • Att känna till vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetssätt:

Vi kommer att börja arbetsområdet med att lära oss mer om källkritik. Inledningsvis har vi en diskussion om våra nuvarande kunskaper kring källkritik. Vi kommer därefter att titta på UR:s serie "Är det sant?" och diskutera innehållet. Vi kommer få besök av Johan från Söderhamns stadsbibliotek som kommer lära oss mer om källkritik.

Vi fortsätter därefter med området demokrati där vi inledningsvis har vi en diskussion om våra nuvarande kunskaper kring demokrati. Därefter kommer vi att titta på URs serie "Dröm om demokrati", diskutera innehållet och genom detta få lära oss mer om vad en demokrati är och om hur Sverige styrs. Vi kommer att jobba med ett arbetshäfte, enskilt, i par eller hela klassen. Vi kommer att göra ett studiebesök på rådhuset samt få besök i klassen av en riksdagsledamot. I samarbete med svenskämnet kommer du enskilt eller i par att få skriva en argumenterande text med koppling till området demokrati.

 

Under detta arbetsområde kommer du att bedömas genom:

 • Ditt arbete i texter och arbetshäften.
 • Ditt deltagande i diskussioner, både i helklass, grupp samt enskilt.
 • Din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp, t ex: källkritik, primärkälla, sekundärkälla, trovärdighet, rimlighet, demokrati, diktatur, makt, budget, riksdag, regering, beslut, kommun, landsting.
 • Slutprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Källkritik och demokrati

Jag kan...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Medier
...ge exempel på vad det finns för olika medier.
...ge exempel på vad det finns för olika medier. Jag motiverar hur medier kan påverka mig.
Demokrati och diktatur
...på ett enkelt sätt förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur.
...kan tydligt förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur.
...tydligt förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur. I min förklaring använder jag sambandsord.
Demokratins gränser
...berätta om vad demokratins gränser innebär.
...med egna ord förklara vad demokratins gränser innebär.
...med egna ord förklara vad demokratins gränser innebär. Jag förklarar likheter mellan några delar.
Begrepp
...berätta vad några utvalda begrepp betyder.
...med egna ord förklara vad några utvalda begrepp betyder.
...med egna ord förklara vad några utvalda begrepp betyder. Jag förklarar sambandet mellan några begrepp.
Källkritik
...skilja på fakta och värderingar i olika källor.
...skilja på fakta och värderingar i olika källor. Jag kan välja ut den källa som jag tycker är mest tillförlitlig.
...skilja på fakta och värderingar i olika källor. Jag kan välja ut den källa som jag tycker är mest tillförlitlig. Jag motiverar mitt val.
Muntligt
...ibland svara på frågor och är ibland med i diskussioner.
...flera gånger svara på frågor och är flera gånger med i diskussioner.
...nästan alltid svara på frågor och är nästan alltid med i diskussioner.