👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i Svenska vt - 18

Skapad 2018-05-14 19:39 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av nationella prov i svenska vt - 18.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Sammanställning Nationella prov i Svenska vt - 18

Delprov A - Gruppuppgift

Tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiften
Aspekt 2
Eleven kan i gruppen ställa frågor som handlar om uppgiften.
Aspekt 3
Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas.
Aspekt 4
Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.

Delprov B - Läsa berättande text

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå berättande text

Delprov C - Läsa faktatext

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå faktatext.

Delprov D - Elevens högläsning

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Aspekt 2
Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar.
Aspekt 3
Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa avläses.

Delprov E - Elevens textsamtal

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten.
Aspekt 2
Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten.
Aspekt 3
Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.

Delprov F och G - Skriva berättelse

Alla aspekter för varje delprov ska vara uppfylda
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Delprov F
Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. [Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.]
Delprov G - stavning
Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord.
Delprov G - interpunktion
Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.

Delprov H - Skriva faktatext

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. [ Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt.]
Aspekt 2
Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär minst 10 av 14 stödord.
Kommentarer