👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri II åk 4

Skapad 2018-05-15 16:34 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
I det här området kommer vi att nosa på flera olika delar inom geometrin. Vi kommer att börja bekanta oss med skala, vinklar, area, 3-dimensionella objekt, massa och volym. Vi kommer också att repetera omkrets och 2-dimensionella objekt, som vi jobbade med under höstterminen.

Innehåll

Arbetsperiod

v 16-21 vt 2018

Arbetsområdets olika delar

 • skala
  • begrepp
  • förminskning och förstoring, naturlig storlek
  • ge exempel på praktisk användning av skala
 • vinklar
  • begrepp
  • jämföra vinklar
  • rita vinklar
  • bestämma vinklar utifrån fasta vinklar
 • omkrets och area
  • begrepp
  • bestämma omkrets på trianglar, fyrhörningar och olika månghörningar
  • uppskatta area med hjälp av rutnät
  • bestämma area på fyrhörningar
  • jämföra omkrets och area
 • 2- och 3-dimensionella objekt
  • begrepp
  • förstå beskrivningar och själv kunna beskriva olika objekt så att någon annan förstår
 • massa
  • begrepp
  • omvandla mellan olika enheter för massa
  • mäta massa
  • uppskatta massa
 • volym
  • begrepp
  • omvandla mellan olika enheter för volym
  • mäta volym
  • uppskatta volym

Arbetssätt

Vi kommer att varva eget arbete med genomgångar och uppgifter som eleverna löser i par/grupp.

Vi kommer att ha veckotest för att eleverna ska få en uppfattning om vilka delar de kan och vilka delar de behöver öva mer på.

Vi avslutar med ett samlingstest för hela området för att se vilka kunskaper som finns stadigt och vad som behöver repeteras av varje enskild elev. Efter samlingstestet kommer det att finnas tid till repetition.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri II åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bedömning
Endast de delar som har en kommentar under rubriken kommer att bedömas i området.
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan tex avbilda något i en viss skala, eller räkna ut hur stort något är i verkligheten. Bestämma omkrets eller area på olika föremål/saker som finns runt dig. Mäta massa och volym.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl / väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl / väl fungerande sätt och för utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något / flera förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Förstå och använda begrepp för de olika områdena.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta / nya sammanhang på ett relativt väl / väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Lösa uppgifter och visa din lösning på olika sätt tex med ord, bild, uträkning (symboler), och praktiska exempel (föremål).
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl / väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan använda olika sätt att lösa uppgifter för att förtydliga din tanke.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga / ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott / mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
I samtal kan du berätta om hur du tänker när du löser en uppgift och kan också sätta dig in hur någon annan har löst uppgiften, genom att samtala och ställa frågor.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt / för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.