👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk F-1, språklig utveckling lå 17/18

Skapad 2018-05-17 20:27 i Kopperskolan Stenungsund
Svenska som andraspråk
Grundskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

Våga tala och berätta inför en liten grupp. Kunna visa respekt och hänsyn mot den som talar. Kunna ta emot och ge instruktioner i grupp. Kunna lyssna vid högläsning. Förstå och diskutera innehållet i det lästa, läsförståelse.

Läsa och skriva

Kunna läsa korta meningar med ljudenlig stavning samt en enkel text.

Kunna skriva korta texter till bilder. Känna till stora och små bokstäver, kan sambandet mellan ljud och bokstav.

Förmågor som ska bedömas

Analysförmåga - eleven ska kunna se samband och utveckla olika lässtrategier för att förstå och tolka texter. 


-Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera skönlitteratur.

-Eleven ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan olika språk (kroppsspråk, talspråk och skriftspråk)

Kommunikativa förmåga -  eleven ska kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt kunna samtala genom att resonera och förklara. 

 * formulera sig och kommunicera i tal och skrift

* kombinera sin text med bild för att förtydliga sitt budskap

* samtala, ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter om elevnära frågor

* berätta om något så att andra förstår vad du menar

* kunna ge och ta enkla instruktioner

* Lyssna och prata om vardagliga ämnen i olika situationer, sammanhang och inte minst i lek

* Våga vara delaktig i klassens samtal

 

Begreppsförmåga - eleven ska kunna förstå och förklara vad ord betyder och använda de i vardagliga situationer.

* Ord- och läsförståelse


Procedurförmågan - eleven ska kunna söka information och  pröva olika lässtrategier.

* läsa och förstå enkla texter i böcker och på websidor .

* använda lässtrategier för att öka sin läsförmåga.

* söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

* tillämpa ljudenlig stavning ex m-o-s. 

* skriva en enkel berättelse med tydlig inledning, mitten och slut.


Metakognitiva förmåga - eleven ska kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 


* ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons kunna bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

  

Bedömning – detta bör eleven börjat utveckla

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-Kunna berätta beskrivande med tydlig poäng, även i grupp.

-Lyssna på och tolka vad andra uttrycker.

-Ge och ta muntliga instruktioner

-Eleven ska ha en språklig medvetenhet

-Skriva bokstäverna och koppla ihop ljud och bokstav, kunna läsa korta meningar med ord som innehåller ljudenlig stavning

-Vara delaktig när vi skriver gemensamma texter och göra egna sagor

-Kunna skriva korta texter till bilder

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3