👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande hela dagen: På- och avklädning

Skapad 2018-05-22 17:46 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
På- och avklädningen är bra tillfällen till träning på kroppsuppfattningen, färger, matematik, språk och begrepp. Det är också ett mycket bra tillfälle för oss att synliggöra barnens lärande: "Titta nu kan du själv!!"

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen.För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 • Vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt med en medvetenhet om att tambursituationen lätt kan bli stressig och att vår inställning är viktig.
 • Vi går (särskilt med de yngre barnen) ut med några barn i taget i tamburen så att vi får en lugn miljö när vi ska gå ut och gör likadant när vi går in.
 • Vi pedagoger fokuserar på att ha ett förhållningssätt där vi ger barnen ökat självförtroende och en känsla av att klara så mycket som möjligt själv.
 • Vi pedagoger fokuserar på att uppmuntra och ”lyfta” barnen och göra på- och avklädningen till en positiv upplevelse.
 • Vi ger MYCKET positiv feed-back när de försöker själva!
 • Vi pedagoger samtalar med barnen om kroppsdelar, färger, antal, klädernas namn osv samt använder så många ord och begrepp som möjligt.
 • Vi använder på- och avklädningssituationerna till lärande som rör matematik, såsom färg, form och antaI. I dessa situationer dyker en hel mängd viktiga begrepp upp även om naturvetenskap, som frågor kring väder osv.
 • Vi uppmuntrar och ger barnen tid att försöka själva. Vi uppmärksammar dem också på deras eget lärande. "Förr kunde jag inte, men nu kan jag!" 
 • I hallen finns bilder som stöd för barnen när det gäller t ex vilka kläder som behövs. Vi ställer ofta frågan till barnen själva vad de tror att de behöver ha på sig för att det ska bli roligt att leka ute.

DOKUMENTATION

 • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.
 • Vi reflekterar dagligen över hur på- och avklädningen fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.

UTVÄRDERNG/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016