👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 Ht Ingared

Skapad 2018-05-30 15:24 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 2 Matematik
Matematik finns i din vardag, runtomkring dig utan att du tänker på det. Matematik är roligt, spännande och klurigt. Med undervisningen hoppas vi väcka ditt intresse och öka din kunskap om matematik.

Innehåll

Syftet med matematikundervisningen

Matematikundervisningens innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleven ska utveckla sin förmåga att

 • läsa och skriva tal samt ange siffrornas värde 0-100
 • jämföra, storleksordna och dela upp tal inom talområdet 0-100
 • kunna ramsräkna 0-1000
 • talraden 0-100
 • automatisera "lilla plus" och "lilla minus" ( tal mellan 0-10)
 • välja strategier/räknemodeller för huvudräkning samt kunna förklara hur man tänker.
 • avläsa analog tid hel, halv, kvart i och kvart över
 • mäta med linjal, m och cm samt kunna förstå mätningens princip
 • tidsbegreppen: namnge månadernas namn och ordning samt årstiderna.
 • förstå och använda lägesord ( höger, vänster, ovanpå, brevid), jämförelseord (gammal, äldst, bredare, smalast) samt tidsord ( i morgon, i övermorgon, igår)
 • namnge fler geometriska former ( hexagon, oval, pentagon)
 • välja startegier för att lösa matematiska problem
 • kunna udda/jämt, större än/mindre än, dubbelt/hälften, en halv, en tredjedel samt en fjärdedel

 

 

Undervisningen

Du kommer att få

 • genomgångar,
 • både i helklass och halvklass
 • delta i matematiska diskussioner
 • praktisk laborativ matematik, enskilt och i grupp
 • använda datorn till problemlösning samt färdighetsträning.
 • spela olika matematikspel i par/grupp
 • genomföra olika matematiska undersökningar i din närmiljö.
 • arbetsblad
 • utepedagogik

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att lösa problem
 • Din förmåga att berätta hur du tänker
 • Din förmåga att redovisa med hjälp av ett matematiskt problem
 • Din förmåga att förklara sambanden mellan addition och subtraktion
 • Din förmåga att räkna "lilla plus" och "lilla minus"
 • Din förmåga att mäta med linjal
 • Din förmåga att namnge fler geometriska former än grundformerna ( triangel, kvadrat, cirkel och rektangel)
 • Din förmåga att namnge år-månad-dag

Detta bedöms genom:

 • Diagnoser 
 • Samtal i smågrupper och i helklass
 • Praktiskt arbete där du kan förklara hur du tänkt. Visa med laborativt material
 • Muntligt berätta för någon vuxen
 • Skriva eller visa det med olika tecken och symboler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3