Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levande verksamhetsplan - Pedagogiska ställningstaganden - Norrtälje Västra förskoleområde

Skapad 2018-05-31 07:42 i Vigelsjögårds förskola Norrtälje
Förskola
Det här kapitlet arbetar pedagogerna i Norrtälje Västra förskoleområde med på sin uppstartsdag den 27 augusti 2018 för att skapa goda förutsättningar för sitt kommande läsår i sitt arbetslag.

Innehåll

Det här kapitlet är tänkt att vara ett stöd till våra arbetslag för att diskutera och besluta kring vårt förhållningssätt och vår gemensamma människo(barn)syn innan läsåret börjar. Detta för att få ett välfungerande samarbete i arbetslagen på förskolan samt för att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet.

Kapitlet innehåller flera frågeställningar för oss att diskutera och konkretisera. Varje frågeställning bygger på ett citat från vårt häfte vid namn "Pedagogiska ställningstaganden"

På alla förskolor har vi arbetat fram värdeord som ska genomsyra hela verksamheten. Orden ska ”kännas” när man kliver in på våra förskolor och vara levande i våra diskussioner och gälla alla som vistas hos oss. Kom därför ihåg värdeorden i alla diskussioner.

I våra arbetslag ska vi under varje citat och frågor diskutera  för att sedan skriva ner vad vi kommit fram till i våra  pedagogiska ställningstaganden. Var konkret och tydlig för att underlätta kommande uppföljning i december.

Arbetslagets namn:

1 ”Vi ser barnen som kompetenta och tar deras tankar och frågor på allvar genom ett demokratiskt arbetssätt.” Ur NVFO´s pedagogiska Ställningstaganden

 

  a. Hur ska vi skapa möjligheter för barnen att var kompetenta på vår avdelning?

  b. Hur ska vi skapa möjligheter för barnen att vara delaktiga i ett demokratiskt arbetssätt?

 

 

2.Barnen på våra förskolor har rätt att mötas med respekt. De ska få uppleva en trygg förskola där engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger som utmanar barnens tankar och kunskap om världen” Ur NVFO´s pedagogiska ställningstaganden

 

 

a. Vad innebär att mötas med respekt? I vilka situationer kan vi tänka olika? Hur ska vi skapa möjligheter för alla barn att mötas med respekt?

Tänk på barn-barn, pedagog-barn…

b. Hur skapar vi möjligheter, på vår avdelning för att vi ska bli engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger?

 

 

3. ”I en estetisk miljö tror vi att kreativitet föds. /../ Barnen ska få uppleva att materialet är tillåtande, inbjudande och till för just dem. /…/ Vi tänker på att miljön ska utformas så att den är tillåtande och skapar mötesplatser där barnen tillsammans kan ta del av varandras läroprocesser.” ur NVFO pedagogiska ställningstaganden

 

a. Vad är en estetisk miljö för oss?

b. Vad innebär tillåtande på vår avdelning?

c. Vad innebär inbjudande på vår avdelning?

d. Hur skapar vi mötesplatser på vår avdelning?

 

4. ”Vårdnadshavarna på våra förskolor har rätt till att få insyn i vad deras barn gör och vilken utveckling som sker under barnets tid på förskolan.” ur NVFO pedagogiska ställningstaganden

 

a. På vilka sätt planerar vi att göra vårdnadshavarna delaktiga i vår verksamhet?

b. På vilka sätt ger vi vårdnadshavarna möjlighet till insyn i deras barns utveckling?

c. På vilka sätt gör vi vårdnadshavarna delaktiga i utvärderingen av verksamheten?

 

 

5. Varje arbetslag består av förskollärare och barnskötare som tillsammans bildar en bra balans, där allas kompetenser tas tillvara och håller en hög kvalité med fokus på barns utveckling och lärande. Ur NVFOs pedagogiska ställningstaganden

 

 

a. Vad har ni för kompetenser i ert arbetslag, delge varandra och skriv ner.

b. Har ni liknande styrkor inom samma områden, gör upp vem som gör vilka delar.

c. Har ni områden där ni känner att ni saknar kompetens i arbetslaget, hur tänker ni genomföra dessa bitar?

d. Beskriv hur ni önskar att erat samarbete ska se ut i arbetslaget

e. När något inte funkar i erat arbetslag, kom överens hur ni ska agerar då.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: