👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en argumenterande text - Skriva insändare.

Skapad 2018-05-31 09:22 i Bodaskolan Älvkarleby
I arbetsområdet med argumenterande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 Svenska
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren). Insändare är ett exempel på en text där man framför åsikter. Du får läsa olika insändare och ta ställning för något och skriva en egen.

Innehåll

Syfte

I detta område kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och i skrift.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.  (Steg 1)

3. Lära dig hur man använder språket för att påverka någon. (Steg 2)

3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp skriva en argumenterande text. (Steg 3)

4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation. (Steg 4)

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, argumenterande texter i t. ex tidningar och genomför muntliga övningar för att lära känna igen det argumenterande språket.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter för att bekanta sig med argumenterande texters innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Du kommer att i grupp få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre.

Steg 3: Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och jämföra texter för att se hur effektiva/ineffektiva de är. Gruppen skriver tillsammans en text där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig i steg 1-2.

Steg 4: Nu ska du få planera och på egen hand skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig i steg 1-3. Texten ska bearbetas (kamrat bedömning) och redovisas för klassen.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
INNEHÅLL
Du skriver en argumenterande text med begripligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med relativt tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med sambandsord - avslutning - signatur
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med sambandsord - avslutning - signatur
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med sambandsord - avslutning - signatur
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. .
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
BEARBETA TEXTEN
Du har läst igenom din text och genom feedbacken gjort någon ändring.
Du har läst igenom din text och genom feedbacken gjort någon förbättrande ändring.
Du har läst igenom din text och genom feedbacken gjort någon förbättrande ändring som stärker texten.