Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekterande arbetssätt 2018/2019

Skapad 2018-06-07 12:59 i Förskolan Pärlan Förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Här skrivs underlaget för avdelningens projektarbete. Vår närmiljö.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

2018/2019

Nuläget för pedagogerna: Vi har arbetat projekt inriktat under förra läsåret och vi fick med oss en hel del kunskaper om hur vi som arbetslag ser på projekterande arbetsätt. Vi är inte färdiga med exakt hur vi kommer arbeta men många delar hamnade på plats under förra läsåret. Vi pedagoger har valt att starta detta läsår med Vår närmiljö, för att barnen ska bli trygga inne och ute i vår verksamhet. Att barnen ska få uppleva skogen i vårt närområde och andra lekplats som finns här omkring.

Nuläget för barngruppen: Barngruppen kommer få ta emot 6 nya barn under höstterminen och 1 barn under vårterminen. Barnen har olika intressen i barngruppen, men skogen, stenar, väder pinnar, djur är något som fascinerar barnen. Därför har pedagoger valt att utgå ifrån Vår närmiljö under höstens som start för projekt denna termin.

Nuläget för barngruppen våren: Barnen är forfarande intresserade av naturen så vårt projekt Vår närmiljö fortsätter vi med. Intresset för snö och vatten har varit stort under början av vårterminen. Barnen har spunnit vidare i sin undersökning av vattnen och det har lett till vad som bor i vattnet. 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

2018/2019

Vart ska vi som pedagoger inom detta projekt?

Tillsammans med barngruppen utforska vår närmiljö, lära oss om skogen, väder, djuren tillsammans med barnen. 

Att utgå från det som intresserar barngruppen, att tillsammans hitta det som är av intresse men vi pedagoger ska ha ett mål om vart vi ska med barngruppen och deras lärande och utveckling.
Utifrån barnens intressen komma på utmaningar som kan driva barngruppen framåt till de mål som vi har satt.

Vart ska barngruppen?

Barngruppen ska bli trygga med den miljön som de vistats i. Bli trygga med oss och med varandra. Att lära sig hur man utforskar tillsammans i grupp och enskilt. Att barnen vågar ta plats och berätta om sina tankar för sina vänner och oss pedagoger. 
Barngruppen ska få möjlighet:
- att skapa med naturmatrieal, skapa med nya målar tekniker, topsmålining, kolmålning (kol som barnen fann in skogen)
- att vidga språket och teckenspråk
- att vistat och utforska skogen
- att undersöka vad som händer med snö/is när man har det inne
- att undersöka vatten/vattendroppar
-undersöka fiskar
- att undersöka fåglar, ser ut, äter, bor (äventyrsstigen) barnen ska hjälpa fåglar att få ett hem vid äventyrsstigen (att måla).


Läroplans mål ur Lpfö 2018

Normer och värden:

-ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.


Omsorg, utveckling och lärande:

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

-förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

-förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

-svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller har andra skäl har behov av teckenspråk

-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen


Barns inflytande:

-intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

Hur gör vi pedagoger: Vi ska låter barngruppen uppleva närmiljön runt förskolan, genom att planera skogspromenader, språkpromenader. Lekplatser i närområdet ska besökts och undersökt tillsammans med barngruppen. Vi ska ha mål under dessa utflykter t.ex att låta barnen bli inspirerade av olika löv som vi finner tillsammans eller djur. Språkpromenaderna är fokusen på att nämna saker som vi ser på våran promenad. Vi ska stanna och diskuterar sakerna vi finner tillsammans med barngruppen. 

Vi tar in snö och låter barnen undersöka snön inne i verksamheten.

Hur gör vi med barngruppen: Vi delar upp barngruppen för att barnen ska lättare komma till talan när vi är i väg till skogen, är i vårt när område eller på en språkpromenad. Vi ska låter barnen ta plats och berätta om det dem ser och upplever när vi är ute. Barnen ska få öva på att lyssna på sina vänner och tala framför sina vänner. Barngruppen ska få möjlighet att hjälpa till med dokumentationen om de har vilja att hjälpa till.

Under is och vatten projektet har vi låtit barnen få undersöka och utforska snö in på avdelningen samt is.
-Vad händer med isen när man läger det i vatten?
-Vad händer med snön när man tar in den?
-Vad händer med snön när man häller vatten på den?
Detta har vi undersökt tillsammans med barnen.

Vattnet blev fokus sedan efter is/snö. Detta lede till att vi skaffade oss ett akvarium och barnen fick fundera på vad som kunde bo och leva i detta akvarium. vi lät barnen uppleva att simma med olika fiskar när vi har haft tillgång till projektorn.
Några förslag från barnen:
-Krokodil
- Bokstaven A
- Vår husspindel
- Säl
-Snigel
Vi åkte ner på stan med några barn och köpte fisk, vi åkte i tre omgångar. Det blev 3 guppy fiskar som flyttade in i vårt akvarium. Barnen fick komma med förslag vad fiskarna skulle få för namn, det blev en omröstning och namnen blev Yellow, Doris och Ove. Barnen fick också rösta vilken fisk som skulle heta vad.

Våra fiskar har nu hjälpt oss att gå vidare i vår undersökning, genom att "fiskarna" råkade bli inspelade en kväll när iPaden hade legat vid akvariet. Fiskarna hade ett samtal om vad finns det för djur utanför glaset.
Barnen fick i uppdrag av fiskarna att leta upp vad det finns för djur på gården och i skogen som finns vid förskolan.
Barnene kom med olika förslag.
-Nyckelpiga.
-Myror.
-Fåglar

Barnen fick uppdrag av fiskarna att leta efter djur som fanns utanför deras akvarium. När vi har varit ute i skogen har vi lyssnat efter olika djur och letat på marken, stenar och träd efter dem. Vi har ställt frågor till barnen.

-Vad hör vi?
-Vad ser vi?
-Vart tror du att det djuret bor?
-Äter djuren?
-Dricker dem?

Fåglarna har barnen hört och sett. Vi målade en stor uggla holk tillsammans med barnen och den sitter nu på äventyrsstigen.

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vi

Hur blev det för oss pedagoger:
Vi har blivit mer lyhörda vad barnen har för önskan att lära sig och vi har utmanat detta. Vi följde barnen i deras intresse av att utforska och upptäcka vår närmiljö, vi vistades en hel del i skogen och barnen hittade saker som intresserade dem, vi utmanade deras intresse med till exempel pinnar, att vilken pinne är längst? Vilken är kortast? 
När vi har gått till skogen har vi ställt frågor, som till exempel vad tror ni att vi hittar i skogen idag? Vi har hittat olika saker, stenar, pinnar, insekter och djur. 
-Detta har lät till att vi känner att det är lättare att följa barnen intresse och sedan utmana dem i deras lärande. 
-Det har varit lärorikt och utmanande hitta balansen mellan att släppa tyglarna och låta barnen leda gruppen med sitt intresse, och att ha kvar sina stadgar och strukturer. 

- Vi har blivit mer bekväma med olika pedagogiska verktyg och varierande lärmiljöer. Vi har kunnat väva in detta i lärandet på ett naturligt och roligt sätt som skapat nyfikenhet hos barnen i både projektet och den fria leken.


Hur blev det för barngruppen:

Barnen har fått utvecklas på eget plan samt på gruppnivå genom att de fått ta plats och leda gruppen på egna intiativ och intressen. Vi har berört många delar av läroplanen och kunnat utmanat barnen där befinner sig i de olika målen. Detta har även utvecklat barnens personligheter till det starkare och vi kan även se att de växer i deras självbild och självständighet. Vi har jobbat aktiv med demokrati och att få yttra sin röst och sätta ord på vad man vill. Barnen har också fått upp ögonen för flera pedagogiska verktyg som hjälpmedel för lek och lärande. 


Barnen har också fått en stor möjlighet att träna och utvecklas i sitt språk och i skrift genom våra bokstavsdagar som vi haft en gång i veckan. Vi kan se genom dessa tillfällen att barnen utvecklat finmotorik och koncentration och intresset för språket, detta har fått mycket positivt feedback på från både barn och föräldrar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: