Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn 18/19

Skapad 2018-06-13 08:31 i Hjorthagens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Social utveckling genom matematiken.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi har valt socialutveckling genom matematik detta året eftersom det inte varit ett område som varit prioriterat de senaste åren. Vi ser ett fortsatt behov i barngruppen att arbeta med social utveckling, kompisanda och att skapa en lärande identitet. 

Vi fortsätter att dela barnen i mindre grupper för att skapa lugna lärmiljöer. Vi ser även fördelar med att dela barnen efter ålder, behov och intressen då vi får förutsättningar att skapa aktiviteter efter deras utveckling och det gör vi genom grupperna. Genom att dela gruppen efter ålder delar av dagen och resterande av dagen är vi en åldersblandad grupp får vi möjlighet att skapa en varierad lärorik verksamhet. Vi väljer att börja läsåret med att arbeta mer på avdelningen och inte i hela huset, eftersom vi upplever att vi tappade fokus på vår egna avdelning. 

Vi vill skapa situationer som ger barnen möjlighet till att samspela med varandra och skapa situationer där ett barn kan få stöd och hjälp av ett annat barn som kommit lite längre i sin utveckling. 

Formulering av syfte

Vårt syfte är att ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala förmåga genom matematiken. Vi vill ge dem möjlighet att utveckla en lärande identitet och att samarbeta. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vardagliga samtal i hallen.

Dokumentation genom unikum, samt den dokumentation som sätts upp inne på förskolan. Vi vill sträva mot att göra ett veckobrev eftersom många föräldrar frågar efter vad vi gör, där vi fokuserar på att lyfta fram olika delar i vår verksamhet. 

Bjuda in till föräldramöte där vi ställer frågan vad föräldrarna har för tankar kring vårt projekt och vad de önskar för föräldrasamverkan. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Att erbjuda och iscensätta olika aktiviteter innan barnen kommer på morgonen tänker vi kan skapa spänning och intresse för vidare undersökning och det försöker vi pedagoger göra på kvällen innan vi stänger i den mån vi har möjlighet. Vi har reflekterat över att det alltid är samma barn som får ta del av detta. Vi ska försöka utveckla det och skapa dessa miljöer flera gånger under dagen om det är möjligt.

Lärmiljöerna på Hjorthagen är föränderliga under hela året. Vi observerar vad barnen är intresserade av och vad de leker i de olika rummen och skapar möjlighet för lärande utefter det. Vi reflekterar över barnens utveckling, behov och ger dem utmaningar. 

Vi försöker möjliggöra att en pedagog kan få en bra aktivitet med några barn och kan fokuser på det. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi fortsätter dela gruppen vid vissa tillfällen under veckan i mindre grupper eftersom vi upplever att det skapar ett större lugn i gruppen och miljön blir mer stressfri. Någon dag i veckan går de äldre barnen iväg, detta år har vi valt att börja höstterminen med att inte ha några tvärgrupper. 

Det är ofta fokus på vad vi gör i grupperna och vi glömmer de små sakerna vi gör, vilket vi vill bli bättre på att lyfta fram. Vår strävan är att försöka så att en pedagog kan fokuser på en aktivitet. Vi vill skapa arenor för barnen att bli nyfikna på och få ett ökat intresse för matematiken. Vi ser en fördel att erbjuda aktiviteter kopplade till vårt projekt bl.a. efter lunchen för att skapa en lugn miljö på förskolan. 

Det finns ett gemensamt skapande rum på förskolan som vi har tankar på att utnyttja bättre. Genom att mötas över en aktivitet kommer barnen i samspel med varandra. Vi tror att skapande är ett uttryckssätt som gör det möjligt för hela barngruppen att känna "jag lyckas" eller "vi lyckas tillsammans". Vi ser att processen är det viktiga och inte den färdiga produkten. 

Dokumentation sätter vi på golvet, väggar, vi har en låda med bilder eftersom barnen gärna bär med sig bilder, vi samlar bilder och reflektioner i en bok. Tillsammans med barnen reflekterar vi kring bilderna som sitter uppe samt i de olika grupperna. 

Kompetensutveckling

Vi går på läslyftet och tar vara på kunskapen vi får, bland annat genom aktiviteter men även miljön. 

Vi läser "Beteende problem i förskolan" Bo Hejlskov Elven, David Edfelt. 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Fokuset i barngruppen har varit på att skapa en trygghet bland barnen. Då vi märkt att det funnits en viss otrygghet hos vissa barn som vi har fått ge mer tid för att hitta sin plats i verksamheten. Det har gjort att vi som pedagoger har fått lagt fokus på andra saker, vi har saktat ned farten för att alla ska få möjlighet att följa med i verksamheten. Även om vi introducerat matematik lite smått är det inget som varit ett stort fokus kring. Dock kan vi se att det vi har gjort har barnen varit nyfikna och intresserade av, t.ex. har vi arbetat med antal, matematik begrepp så som liten-stor, högt-lågt. 

I vardagen har vi lyft fram matematik bland annat genom spel, lekar, ramsor, sånger. Vi läser sagor där vi räknar (Sagan om vanten), tränar lägesbegrepp (Bockarna bruse, Sagan om den lilla gumman). 

Vi har uppmärksammat att en del barn är intresserade av kontruktionslek och byggen. T.ex. många barn bygger med duplo, de bygger högt och lågt, de mäter vem som byggt högst bl.a. Några barn bygger banor med klossarna, där de undersöker vilka dom kan gå på, vilken de kan balansera på, de bygger högt för att se om de kan gå på dem. Med plusplussen bygger de bland annat drakar och flygskepp, i många fall bygger de efter egna färger och mönster. 

Formulera mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egna förrmåga

Förklarning: Vi vill ge barnen möjlighet och utrymme att prova själva, tro på sig själv och andra. Vi som pedagoger finns för att stötta barnen och ge dem strategier att kunna stöta på motgångar och våga prova igen.

Förskolans ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Förklaring: Vi vill att barnen ska få möta olika aktiviteter och material så att de kan prova sina egna teorier och sitt utforskande genom olika uttrycksformer eftersom barn lär på olika vis. 

Förskolan ska sträva efter att vare barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

Förklaring: vi vill erbjuda olika aktiviteter och lärmiljöer med fokus på matematiska begrepp, antal och konstruktionslek för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematik.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: