Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01

Skapad 2018-06-13 09:00 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Svenska
Välkommen till Svenska 1 Här gäller det att göra sig förstådd både muntligt och skriftligt samt att förstå andra i tal och i text.

Innehåll

Kursen Svenska 1 omfattar:

  • Muntlig förmåga - diskussioner i grupp, muntliga redovisningar i klassrummet samt Nationella provet
  • Skriftlig förmåga - olika typer av inlämningsuppgifter samt Nationella provet
  • Läsförmåga - utgå från olika slags texter, sammanfatta innehållet muntligt och skriftligt, skriva referat, inlägg och rapport samt Nationella provet
  • Skönlitteratur - läsa och förstå, sammanfatta det centrala innehållet och ge exempel på tema och motiv samt Nationella provet.
  • Språklig variation - dialekt, sociolekt, kronolekt och annat språkbruk

Matriser

Sve
Svenska 1 SVESVE01 Skolverket

Muntlig förmåga

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen

Skriftlig förmåga

E
C
A
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Skönlitteratur

E
C
A
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Språklig variation

E
C
A
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation

Sve
SVESVE01 Kursinnehåll och omdömen på uppgifter

Läsförmåga

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa
Samla och sovra
Samla fakta och sovra
Analys
Analys av novell/poesi
Roman
Bokredovisning/Bokblogg
Nationella provet

Skrivförmåga

F
E
D
C
B
A
Beskrivande text
Djuren i naturbruket
Analys
Analys av novell/poesi
Referat
Dialekt, sociolekt, kronolekt
Argumentation
Inlägg
Utredande text
Mindre utredande text - Mitt yrke
Roman
Bokredovisning/Bokblogg
Nationella provet

Muntlig förmåga

F
E
D
C
B
A
Sammanfatta
Muntlig sammanfattning - läsförståelse
Redovisning
Redovisa Djuren i naturbruket
Diskussion
Diskutera och samtala om Analys novell/poesi
Argumentation
Debatt
Redovisa
Redovisa Mitt yrke
Nationella provet

Skönlitteratur

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Skönlitteratur - sammanfatta/återge
Analys
Analys -novell/poesi
Roman
Bokredovisning/Bokblogg
Nationella provet

Språkvariation

F
E
D
C
B
A
Språket
Vardagsspråk och ämnesspråk
Grammatik
Grammatikprov
Dialekt
Referat - dialekt, sociolekt, kronolekt
Nationella provet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: